Hội đồng Trường

Hội đồng trường Trường Đại học Tây Bắc được thành lập theo Quyết định số 687/QĐ-BGDĐT ngày 10 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chức năng, trách nhiệm và quyền hạn

Hội đồng Trường là tổ chức quản trị, đại diện quyền sở hữu của Trường Đại học Tây Bắc và đại diện cho chủ sở hữu là Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hội đồng Trường có trách nhiệm, quyền hạn theo quy định tại Khoản 10, Điều 1, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, ngày 19 tháng 11 năm 2018:

 • Quyết định về chiến lược, kế hoạch phát triển, kế hoạch hằng năm của Trường; chủ trương phát triển trường đại học thành đại học hoặc việc sáp nhập với trường đại học khác;
 • Ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động, Quy chế Tài chính, Quy chế Dân chủ ở cơ sở của Trường phù hợp với quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và quy định khác của pháp luật có liên quan;
  Quyết định phương hướng tuyển sinh, mở ngành, đào tạo, liên kết đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; chính sách bảo đảm chất lượng giáo dục đại học, hợp tác giữa Trường với doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động;
 • Quyết định về cơ cấu tổ chức, cơ cấu lao động, thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể các đơn vị của Trường; ban hành danh mục vị trí việc làm, tiêu chuẩn và điều kiện làm việc của từng vị trí; quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, giảng viên, viên chức và người lao động phù hợp với quy định của pháp luật;
 • Quyết định và trình cơ quan quản lý có thẩm quyền ra quyết định công nhận, bãi nhiệm, miễn nhiệm Hiệu trưởng; bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm Phó Hiệu trưởng trên cơ sở đề xuất của Hiệu trưởng. Việc quyết định các chức danh quản lý khác do Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Trường quy định. Tổ chức đánh giá hiệu quả hoạt động hằng năm của Chủ tịch Hội đồng Trường, Hiệu trưởng; lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch Hội đồng Trường, Hiệu trưởng vào giữa nhiệm kỳ hoặc đột xuất theo Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Trường;
 • Quyết định chính sách thu hút các nguồn vốn đầu tư phát triển Trường; chính sách học phí, hỗ trợ người học. Phê duyệt kế hoạch tài chính; thông qua báo cáo tài chính hàng năm, báo cáo quyết toán kinh phí đối với các nguồn thu hợp pháp của Trường;
 • Quyết định chủ trương đầu tư và sử dụng tài sản có giá trị lớn thuộc thẩm quyền của Trường theo Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Trường. Quyết định chính sách tiền lương, thưởng, quyền lợi khác của chức danh lãnh đạo, quản lý Trường theo kết quả, hiệu quả công việc và vấn đề khác theo Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Trường;
 • Giám sát việc thực hiện quyết định của Hội đồng Trường, việc tuân thủ pháp luật, thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của Trường và trách nhiệm giải trình của Hiệu trưởng. Giám sát việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Trường. Báo cáo hằng năm trước Hội nghị toàn thể của Trường về kết quả giám sát và kết quả hoạt động của Hội đồng Trường;
 • Tuân thủ pháp luật; chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước cơ quan quản lý có thẩm quyền và các bên liên quan về các quyết định của Hội đồng Trường. Thực hiện công khai, minh bạch thông tin, chế độ báo cáo. Chịu sự thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền. Thực hiện trách nhiệm giải trình trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng Trường. Chịu sự giám sát của xã hội, cá nhân và tổ chức trong Trường;
 • Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn khác được quy định trong Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Trường.

Cơ cấu tổ chức của Hội đồng Trường

Hội đồng trường Trường Đại học Tây Bắc nhiệm kỳ 2020-2025 có 19 thành viên, gồm Chủ tịch Hội đồng Trường, Thư ký Hội đồng Trường và 17 ủy viên Hội đồng.

Hiện tại có 11 thành viên đang công tác tại Trường (1 thành viên là Bí thư Đảng ủy, 2 thành viên thuộc Ban Giám hiệu, 4 thành viên thuộc các phòng ban, 4 thành viên thuộc các khoa), 7 thành viên thuộc các tổ chức khác (1 thành viên công tác tại Bộ Giáo dục và Đào tạo, 1 thành viên công tác tại Hội đồng Nhân dân tỉnh Lai Châu, 1 thành viên công tác tại Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Sơn La, 1 thành viên công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La, 1 thành viên công tác tại Ngân hàng An Bình chi nhánh Sơn La, 1 thành viên công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên, 1 thành viên công tác tại Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội), 1 thành viên là sinh viên, đại diện người học của Trường.

Về trình độ học vấn: Có 04 Phó Giáo sư; 08 Tiến sĩ; 04 Thạc sĩ; 02 Cử nhân; 01 đang học đại học.

Danh sách thành viên Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2020- 2025

TT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Chức vụ, đơn vị công tác

Chức danh

1

Đoàn Đức Lân

Tiến sĩ

Bí thư Đảng ủy

Chủ tịch

2

Đinh Thanh Tâm

Tiến sĩ

Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng

Thành viên

3

Nguyễn Triệu Sơn

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Chủ tịch Công đoàn Cơ sở, Phó Hiệu trưởng

Thành viên

4

Chu Lê Chinh

Cử nhân

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu

Thành viên

5

Vũ Thị Tú Anh

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thành viên

6

Nguyễn Văn Chiến

Thạc sĩ

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La

Thành viên

7

Nguyễn Văn Đoạt

Thạc sĩ

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên

Thành viên

8

Nguyễn Văn Dũng

Cử nhân

Chủ tịch HĐQT Bệnh viện Đa khoa Cuộc sống,

Giám đốc Ngân hàng An Bình Chi nhánh Sơn La

Thành viên

9

Lò Thanh Sơn

Tiến sĩ

Chuyên viên, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La

Thành viên

10

Nguyễn Văn Hồng

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Giảng viên Khoa Quản lý Giáo dục, Trường Đại học Giáo dục, ĐHQG Hà Nội

Thành viên

11

Đỗ Hồng Đức

Tiến sĩ

Trưởng phòng Đào tạo

Thành viên

12

Hoàng Ngọc Anh

Tiến sĩ

Trưởng khoa Khoa học Tự nhiên - Công nghệ

Thành viên

13

Nguyễn Thị Lan Anh

Tiến sĩ

Trưởng phòng Khoa học Công nghệ và HTQT

Thành viên

14

Vũ Mạnh Cường

Tiến sĩ

Trưởng ban Quản lý Khu Nội trú

Thành viên

15

Hà Văn Niệm

Thạc sĩ

Trưởng phòng Quản trị Cơ sở vật chất

Thành viên

16

Vũ Quang Giảng

Tiến sĩ

Trưởng khoa Nông – Lâm

Thành viên

17

Bùi Thanh Hoa

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Trưởng khoa Khoa học xã hội

Thành viên

18

Đặng Văn Công

Thạc sĩ

Văn phòng HĐ Trường

Thư ký

19

Phạm Thị Lan Anh

Sinh viên

Ủy viên BCH Đoàn Trường

Thành viên

Những hoạt động chính và kết quả đã đạt được

Sau khi có Quyết định thành lập Hội đồng Trường và Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 - 2025, Hội đồng Trường đã triển khai thực hiện các hoạt động theo quyền hạn, trách nhiệm và đã đạt được những kết quả nhất định:

 • Tổ chức phiên họp thường kỳ và các phiên họp đột xuất để quyết nghị nhiều nội dung quan trọng như: Thông qua Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2021 – 2025; Kế hoạch sửa chữa tài sản công duy trì hoạt động thường xuyên năm học 2019 – 2020; kiểm điểm trách nhiệm, xử lý theo thẩm quyền đối với tập thể, cá nhân có hạn chế, thiếu sót, sai phạm về công tác cán bộ; phê duyệt Danh mục mua giáo trình, tài liệu năm 2020; đánh giá phân loại viên chức lãnh đạo, quản lý năm học 2019 – 2020, phê duyệt các tờ trình về kinh phí cho các hoạt động kỷ niệm 60 năm thành lập Trường, công tác kiểm định chất lượng và một số nội dung khác.
 • Ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2020 – 2025; Kế hoạch hoạt động của Hội đồng Trường năm 2020; Phương hướng tuyển sinh 2020; Phương hướng khoa học công nghệ 2020; Phương hướng hợp tác quốc tế 2020; Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Trường.
 • Hoàn thiện cơ sở vật chất và các điều kiện làm việc cần thiết cho Văn phòng Hội đồng Trường; thực hiện quy trình bầu và bổ nhiệm Thư ký Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2020 – 2025.
 • Đã chỉ đạo các đơn vị liên quan xây dựng các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng Trường để trình Hội đồng Trường thẩm định: Báo cáo công tác quản lý tài chính, tài sản năm 2019; Dự toán thu chi năm 2020; Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường; Quy chế dân chủ ở cơ sở; Kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên cán bộ giai đoạn 2020 – 2025; Kế hoạch tự chủ 2020 – 2025; Kế hoạch giám sát năm 2020; Chính sách bảo đảm chất lượng giáo dục đại học; Chính sách học phí, hỗ trợ người học; Quy chế tài chính.
 • Tham gia chỉ đạo, tư vấn các lĩnh vực công tác của Nhà trường: ứng phó với dịch bệnh Covid – 19; phương hướng phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông để hỗ trợ cho sinh viên, lưu học sinh Lào học tập từ xa; công tác tự đánh giá và kiểm định chất lượng; hoạt động hợp tác với Úc; hoạt động của Tạp chí Khoa học, website; Đề án ứng dụng công nghệ thông tin; Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ và tin học cho cán bộ giảng viên; công tác tổ chức thực hiện cho Đại hội Đảng bộ Nhà trường lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; công tác kiện toàn nhân sự cho các đơn vị; công tác quản lý tài chính, tài sản của Trường; công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Trường…
 • Giám sát việc thực hiện các kết luận thanh tra của Bộ GD&ĐT, của tỉnh Sơn La; việc sử dụng cơ sở vật chất tại Khu Thực nghiệm Nông Lâm (cơ sở tại Thành phố Sơn La); công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Trường và các lĩnh vực khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng Trường.

Thông tin liên hệ

 • Văn phòng Hội đồng Trường, tầng 3, Nhà điều hành, Trường Đại học Tây Bắc, tổ 2, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 • Thư ký Hội đồng Trường: ThS. Đặng Văn Công, SĐT: 0916054108. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Share for UTB