Thông tin chung

  • Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm Trường Đại học Tây Bắc
  • Tên đầy đủ bằng tiếng Anh: Practice and Experimental Center for Tay Bac University
  • Địa chỉ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nhiệm vụ của Trung tâm

Trung tâm Thực hành – Thí nghiệm, trường Đại học Tây Bắc được thành lập theo quyết định số 361/QĐ- ĐHTB- TCCB ngày 30 tháng 05 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc. Với nhiệm vụ của Trung tâm là:

  • Trung tâm là đơn vị phục vụ giảng dạy, học tập các học phần thực hành, các học phần có thực hành cho sinh viên, học viên trong chương trình đào tạo thuộc khoa Tự nhiên – Công nghệ, khoa Nông – Lâm, Trường TH, THCS & THPT Chu Văn An;
  • Là cơ sở để giảng viên, học sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu viên triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học;
  • Là cơ sở để các nhà khoa học chuyển giao các thành tựu khoa học công nghệ về Sinh học, Hóa học, Y tế tới các cơ sở, người sử dụng... từ đó các giảng viên có thêm kinh nghiệm thực tiễn giúp ích cho việc giảng dạy cũng như giúp cho địa phương khắc phục các vấn đề nảy sinh trong thực tế sản xuất; giúp sinh viên nâng cao tay nghề, vận dụng được những kiến thức đã học vào thực tiễn sản xuất hiệu quả hơn.

Cơ cấu tổ chức, quy mô của Trung tâm

Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm có 09 cán bộ viên chức, trong đó:

Trình độ đội ngũ: 01 Tiến sĩ, 06 Thạc sĩ (có 02 nghiên cứu sinh), 02 Cử nhân.

Trung tâm hiện đang có 25 phòng thực hành, thí nghiệm đang hoạt động phục vụ giảng dạy các học phần thực hành, học phần có thực hành cho các ngành Lâm sinh, Nông học, Quản lý tài nguyên môi trường, Quản lý tài nguyên rừng, Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi, Sư phạm Sinh học, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Vật lý, cao học Sinh học thực nghiệm và các môn học có thực hành, thí nghiệm cho Trường TH, THCS và THPT Chu Văn An.

Thành tựu trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

Từ khi thành lập cán bộ, giảng viên trong trung tâm đã có 30 công trình công bố:

  • 08 công trình công bố trên tạp chỉ Quốc tế trong danh mục ISI;
  • 20 công trình công bố trên các tạp chí Quốc gia;
  • 02 Sách đã được xuất bản.

Ảnh tập thể cán bộ Trung tâm

Share for UTB