Thực hiện theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân, Trường Đại học Tây Bắc thực hiện công khai về Điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục như sau:

THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT

 

 

CÔNG KHAI ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CƠ HỮU, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN

Share for UTB