Ban Chấp hành Đảng bộ

BCH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC KHOÁ XXIII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Đồng chí Đoàn Đức Lân - Bí thư Đảng uỷ

Đồng chí Đinh Thanh Tâm - Phó Bí thư Đảng uỷ

BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG UỶ
1 Đ/c Đoàn Đức Lân  Bí thư Đảng uỷ
2 Đ/c Đinh Thanh Tâm  Phó Bí thư Đảng uỷ
3 Đ/c Nguyễn Thị Lan Anh Ủy viên Ban Thường vụ
4 Đ/c Cao Đình Sơn Ủy viên Ban Thường vụ
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ
1 Đ/c Đoàn Đức Lân   Bí thư Đảng uỷ
2 Đ/c Đinh Thanh Tâm   Phó Bí thư Đảng uỷ
3 Đ/c Nguyễn Triệu Sơn  Ủy viên
4 Đ/c Nguyễn Thị Lan Anh   Ủy viên
5 Đ/c Điêu Thị Tú Uyên  Ủy viên
6 Đ/c Hoàng Ngọc Anh   Ủy viên
7 Đ/c Vũ Quang Giảng   Ủy viên
8 Đ/c Bùi Thanh Hoa   Ủy viên
9 Đ/c Đỗ Hồng Đức  Ủy viên
10 Đ/c Cao Đình Sơn  Ủy viên
11 Đ/c Vũ Thị Sen  Ủy viên
12 Đ/c Hà Thị Mai Thanh  Ủy viên
UỶ BAN KIỂM TRA ĐẢNG UỶ
1 Đ/c Đinh Thanh Tâm Chủ nhiệm
2 Đ/c Cao Đình Sơn Phó Chủ nhiệm
3 Đ/c Hoàng Ngọc Anh Ủy viên
4 Đ/c Lò Thị Mai Thu Ủy viên
Share for UTB