1. Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác y tế học đường, phòng chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường lao động, Thực hiện theo dõi, chăm sóc sức khoẻ ban đầu, khám chữa bệnh thông thường cho cán bộ, công chức, viên chức và người học.

2. Nhiệm vụ

a) Tổ chức khám chữa bệnh thông thường cho cán bộ, công chức, viên chức và người học; giải quyết điều trị kịp thời ngoại trú hoặc giới thiệu lên tuyến trên theo quy định của ngành Y tế. Tổ chức linh hoạt trực cấp cứu 24/24 hằng ngày.
b) Mua và cấp phát thuốc cho cán bộ, công chức, viên chức và người học kịp thời, đúng chế độ.
c) Lập hồ sơ và đưa cán bộ, công chức, viên chức tới nơi giám định y khoa khi có yêu cầu. Xác định và cấp giấy nghỉ ốm cho bệnh nhân theo đúng chế độ, nguyên tắc.
d) Tham gia phối hợp với phòng Tổ chức - Hành chính và Công đoàn Trường tổ chức khám sức khỏe định kỳ và đột xuất cho cán bộ, viên chức, người lao động. Lập kế hoạch, ký kết hợp đồng khám sức khỏe đầu vào và định kỳ cho sinh viên tại cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện.
đ) Quản lý và bảo dưỡng tốt cơ sở vật chất, thuốc men và mọi tài sản khác của Trạm y tế, tuân thủ nghiêm ngặt quy chế quản lý thuốc của ngành y tế.
e) Tổ chức phòng bệnh, phòng dịch, vệ sinh môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm.
f) Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, xây dựng ý thức giữ gìn vệ sinh, phòng chống dịch bệnh trong cán bộ, công chức, viên chức và sinh viên.
g) Chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh cụ thể như: tiêm phòng, phun thuốc trừ muỗi, ruồi, diệt chuột, làm vệ sinh trong phạm vi toàn Trường, phối hợp với cơ quan y tế cấp trên, kịp thời phát hiện, khoanh vùng và tiêu diệt các ổ dịch, bệnh, không để lây lan.
h) Kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh môi trường trong phạm vi Trường; chủ động đề xuất những biện pháp cụ thể, hữu hiệu, phối hợp với Công ty Vệ sinh Môi trường địa phương thu gom, xử lý rác thải trong phạm vi toàn Trường, phối hợp với Đoàn Thanh niên Trường thường xuyên tổ chức, kiểm tra vệ sinh môi trường, đảm bảo cho Trường luôn xanh, sạch, đẹp.
i) Thực hiện các nhiệm vụ liên quan tới kiểm định và bảo đảm chất lượng, hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng của đơn vị và Trường theo quy định.

3. Danh sách nhân sự

  Họ và tên Thông tin liên hệ Nhiệm vụ
1

Tạ Văn Phương
Y sỹ - Phụ trách Trạm y tế

0919866838

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Phụ trách chung mọi hoạt động của Trạm y tế.
- Khám và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người lao động và người học trong Nhà trường.
- Tham gia trực ngoài giờ và trực cấp cứu.
- Thực hiện báo cáo kết quả hoạt động của đơn vị
- Thực hiện công tác thi đua khen thưởng.
- Xây dựng kế hoạch hoạt động năm học của Trạm
- Tham mưu cho Ban giám hiệu lập kế hoạch sức khỏe ban đầu và định kỳ cho người lao động và người học
- Tham gia kiểm tra giám sát VSMT, VSATTP và Công tác phòng chống dịch bệnh theo mùa.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng.

Nguyễn Thị Hằng
Dược sỹ

0974978477

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Chăm sóc sức khỏe và điều trị cho sinh viên, học sinh các bệnh thông thường trong thời gian sinh viên, học sinh học tập và tham gia các hoạt động tại Trường.
- Dự trù lập danh mục mua thuốc hàng năm theo quy định của BHXH
- Quản lý, bảo quản thuốc, xuất, nhập kiểm kê và báo cáo sử dụng thuốc.
- Lập danh mục các thiết bị y tế, thuốc y tế cần được trang bị theo kế hoạch hoặc đột xuất.
- Quản lý và sử dụng hợp lý các thiết bị, dụng cụ, thuốc y tế được trang bị.
- Chịu trách nhiệm về công tác quản lý dược.
- Tham gia kiểm tra giám sát VSMT, VSATTP
- Tham gia trực ngoài giờ và trực cấp cứu.
- Thực hiện công việc khác theo sự phân công của Hiệu trưởng và Phụ trách trạm.

Share for UTB