Giới thiệu Hội Sinh viên

Ban Chấp hành Hội sinh viên Trường Đại học Tây Bắc khóa XIV nhiệm kỳ 2020 - 2023

Hội Sinh viên Trường Đại học Tây Bắc là một tổ chức đoàn thể của sinh viên với Đoàn Thanh niên là nòng cốt chính trị. Hội Sinh viên Trường Đại học Tây Bắc chịu sự lãnh đạo của Đảng ủy Trường Đại học Tây Bắc, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Sơn La.

1. Cơ cấu tổ chức

Hội Sinh viên Trường Đại học Tây Bắc bao gồm: các Chi hội, các câu lạc bộ, đội, nhóm.

2. Chức năng, nhiệm vụ

Tập hợp, đoàn kết, khuyến khích, giúp đỡ hội viên, sinh viên trong học tập và rèn luyện, hoàn thành nhiệm vụ của người sinh viên, góp phần xây dựng Trường Đại học Tây Bắc vững mạnh.

Giáo dục lý tưởng, truyền thống đạo đức, lối sống và ý thức pháp luật cho hội viên, sinh viên.

Phản ánh nhu cầu, nguyện vọng của sinh viên; tham gia phản biện, đề xuất các chủ trương, chính sách liên quan đến sinh viên. Tổ chức các hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ các quyền lợi hợp pháp, chính đáng của hội viên, sinh viên và tổ chức Hội.

Đoàn kết, phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác với các tổ chức sinh viên, thanh niên tiến bộ và nhân dân các nước trên thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

3. Thông tin Ban Chấp hành

Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường Đại học Tây Bắc khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2023 bao gồm 21 đồng chí được Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Tây Bắc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2023 hiệp thương lựa chọn.

Ban Thư ký: 7 đồng chí. Trong đó:

  • Chủ tịch: Đ/c Kiều Tiến Lương - Giảng viên Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh.
  • Phó Chủ tịch: Đ/c Bùi Phương Thảo - Giảng viên khoa Tiểu học  - Mầm non.
  • Phó Chủ tịch: Đ/c Lò Khánh Linh - Bí thư K58 Đại học Sư phạm Ngữ văn.

Trưởng Ban Kiểm tra: Đ/c Bùi Phương Thảo - Giảng viên khoa Tiểu học  - Mầm non.

4. Số lượng Hội viên

Số lượng Hội viên hiện tại: 2.400.

Share for UTB