Ban Giám hiệu

HIỆU TRƯỞNG

TS. ĐINH THANH TÂM

Điện thoại: 0986.72.67.67
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lãnh đạo, quản lý chung mọi hoạt động của Trường thuộc chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng.

Chủ tài khoản số 1 của Trường.

Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau: Chiến lược, kế hoạch phát triển Nhà trường; Công tác Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế; Công tác tư tưởng chính trị, tuyên truyền, thi đua khen thưởng; Công tác tổ chức cán bộ, kế hoạch - tài chính; Quan hệ với các cán bộ, ngành, địa phương; Xây dựng cơ bản.

Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Các khoa; Phòng Tổ chức - Hành chính; Phòng Kế toán - Tài chính; Phòng Bảo đảm chất lượng và Thanh tra Pháp chế; Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế; Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trường Đại học Tây Bắc; Trung tâm Nghiên cứu văn hóa các dân tộc Tây Bắc; Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Chuyển giao công nghệ; Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm; Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Chu Văn An.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS. NGUYỄN TRIỆU SƠN

Điện thoại: 0912.22.99.33
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phụ trách lĩnh vực: Công tác đào tạo; Cơ sở vật chất; Công tác học sinh, sinh viên; Công tác an ninh trật tự và vệ sinh môi trường.

Chủ tài khoản số 2 của Trường.

Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Phòng Quản trị cơ sở vật chất; Phòng Đào tạo; Phòng Công tác chính trị - Quản lý người học; Ban Quản lý Khu Nội trú; Trung tâm Thông tin - Thư viện; Trạm Y tế; Các trung tâm hoạt động theo cơ chế tự chủ.

Giải quyết các công việc khác khi được Hiệu trưởng ủy quyền.

Share for UTB