Ban Giám hiệu

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG, PHỤ TRÁCH TRƯỜNG

PGS.TS. NGUYỄN TRIỆU SƠN

Điện thoại: 0912.22.99.33
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điều hành, phụ trách chung các công việc của Nhà trường.

Share for UTB