Thực hiện theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân, Trường Đại học Tây Bắc thực hiện công khai cam kết chất lượng giáo dục như sau:

CÔNG KHAI CAM KẾT CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

 

 

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO THỰC TẾ

Share for UTB