Công đoàn Trường

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

NHIỆM KỲ 2017 - 2022

Đồng chí Nguyễn Triệu Sơn - Chủ tịch Công đoàn cơ sở

BCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
1 Nguyễn Triệu Sơn  Chủ tịch Công đoàn cơ sở 
2 Bùi Mạnh Thắng  Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở 
3 Lò Thị Mai Thu Ủy viên Ban Thường vụ
4 Trần Anh Dũng  Ủy viên Ban Thường vụ
5 Phan Thanh Hải  Ủy viên Ban Thường vụ
6 Phạm Thị Đỉnh  Ủy viên Ban Chấp hành
7 Nguyễn Thị Thu Lan Ủy viên Ban Chấp hành
8 Nguyễn Hoài Thanh  Ủy viên Ban Chấp hành
9 Lê Thị Hà  Ủy viên Ban Chấp hành
10 Nguyễn Thị Mỹ  Ủy viên Ban Chấp hành
11 Lại Trang Huyền  Ủy viên Ban Chấp hành
12 Trương Ngọc Kiên Ủy viên Ban Chấp hành
13 Đoàn Thị Thùy Linh  Ủy viên Ban Chấp hành

BAN CHẤP HÀNH CÁC CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN

BCH Công đoàn Khoa KHTN-CN
1 Nguyễn Thanh Lâm Chủ tịch 
2 Phạm Thị Chuyên Phó Chủ tịch
3 Phạm Thị Đỉnh  Ủy viên BCH
4 Nguyễn Thị Thanh Hòa  Ủy viên BCH
5 Hoàng Thị Thanh  Ủy viên BCH
BCH Công đoàn Khoa Khoa học Xã hội
1 Lê Thị Hà  Chủ tịch 
2 Nguyễn Văn Minh Phó Chủ tịch
3 Hoàng Thị Thanh Giang Ủy viên BCH
4 Trần Thị Lan Anh  Ủy viên BCH
5 Nguyễn Thị Lan Phương  Ủy viên BCH
BCH Công đoàn Khoa Cơ sở
1 Lại Trang Huyền Chủ tịch 
2 Trần Văn Kiếm  Phó Chủ tịch
3 Nguyễn Minh Khoa  Ủy viên BCH
4 Đào Thị Kim Nhung Ủy viên BCH
5 Phan Thị Vóc  Ủy viên BCH
BCH Công đoàn Khoa Tiểu học - Mầm non
1 Nguyễn Hoài Thanh Chủ tịch 
2 Bùi Thị Xuân Phó Chủ tịch
3 Lê Thị Thu Hà  Ủy viên BCH
BCH Công đoàn Khoa Kinh tế
1 Đặng Huyền Trang Chủ tịch 
2 Đỗ Minh Tâm Phó Chủ tịch
3 Trương Thị Luân Ủy viên BCH
BCH Công đoàn Khoa Nông Lâm
1 Đoàn Thị Thùy Linh Chủ tịch 
2 Đinh Văn Thái  Phó Chủ tịch
3 Nguyễn Thị Quyên Ủy viên BCH
4 Nguyễn Thị Minh Châu Ủy viên BCH
5 Hồ Văn Trọng Ủy viên BCH
BCH Công đoàn Đào tạo
1 Phan Thanh Hải Chủ tịch 
2 Giang Thành Trung (TH-TN) Phó Chủ tịch
3 Lê Thị Thanh Huyền  Ủy viên BCH
BCH Công đoàn Công tác chính trị và Quản lý người học
1 Trương Ngọc Kiên Chủ tịch 
2 Cầm Thị Phước Phó Chủ tịch
3 Lạc Thị Dung  Ủy viên BCH
4 Lưu Mạnh Hùng Ủy viên BCH
5 Hoàng Thị Huế  Ủy viên BCH
BCH Công đoàn Tổ chức - Hành chính - Kế toán
1 Nguyễn Thị Mỹ Chủ tịch 
2 Vũ Tiến Thuận Phó Chủ tịch
3 Nguyễn Thị Hà  Ủy viên BCH
BCH Công đoàn Bảo đảm chất lượng và Thanh tra Pháp chế
1 Nguyễn Thị Hoa  Chủ tịch 
2 Giang Thành Trung (BĐCL) Phó Chủ tịch
3 Lê Thị Bích Hảo  Ủy viên BCH
BCH Công đoàn Trung tâm GDQP và An ninh
1 Dương Xuân Lượng Chủ tịch 
2 Đặng Hoàng Anh  Phó Chủ tịch
3 Hoàng Hạnh Nguyên Ủy viên BCH
BCH Công đoàn Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế
1 Phạm Thu Hà  Chủ tịch 
2  Đào Hữu Bính  Phó Chủ tịch
3 Nguyễn Văn Long  Ủy viên BCH
BCH Công đoàn Trường TH, THCS & THPT Chu Văn An
1 Trần Thị Dương  Chủ tịch 
2 Lê Văn Cường Phó Chủ tịch
3 Bùi Thị Hạnh Ủy viên BCH
Share for UTB