Công đoàn Trường

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

NHIỆM KỲ 2023 - 2028

 

BCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
1 Vũ Mạnh Cường  Chủ tịch Công đoàn cơ sở 
2 Lò Thị Mai Thu Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở 
3 Lại Trang Huyền Ủy viên Ban Thường vụ
4 Trần Anh Dũng  Ủy viên Ban Chấp hành
5 Hoàng Thị Thanh Giang Ủy viên Ban Chấp hành
6 Phạm Thị Đỉnh Ủy viên Ban Chấp hành
7 Trần Thị Dương Ủy viên Ban Chấp hành
8 Trần Văn Kiếm Ủy viên Ban Chấp hành
9 Đoàn Thị Thùy Linh Ủy viên Ban Chấp hành
10 Nguyễn Thị Mỹ  Ủy viên Ban Chấp hành
11 Đặng Huyền Trang Ủy viên Ban Chấp hành

BAN CHẤP HÀNH CÁC CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN

BCH Công đoàn Khoa Khoa học Tự nhiên - Công nghệ
1 Nguyễn Thanh Lâm Chủ tịch 
2 Phạm Thị Chuyên Phó Chủ tịch
3 Phạm Thị Đỉnh  Ủy viên BCH
4 Nguyễn Thị Thanh Hòa  Ủy viên BCH
5 Hoàng Thị Thanh  Ủy viên BCH
BCH Công đoàn Khoa Khoa học Xã hội
1 Hoàng Thị Thanh Giang Chủ tịch 
2 Nguyễn Thị Ngọc Thúy Phó Chủ tịch
3 Điêu Thị Vân Anh Ủy viên BCH
BCH Công đoàn Khoa Cơ sở
1 Lại Trang Huyền Chủ tịch 
2 Trần Văn Kiếm  Phó Chủ tịch
3 Đèo Thị Thủy Ủy viên BCH
4 Lò Thị Vân Ủy viên BCH
5 Đặng Thị Xuân Ủy viên BCH
BCH Công đoàn Khoa Tiểu học - Mầm non
1 Nguyễn Văn Quỳnh Chủ tịch 
2 Lường Thị Định Phó Chủ tịch
3 Nguyễn Thị Thanh Thúy Ủy viên BCH
BCH Công đoàn Khoa Kinh tế
1 Nguyễn Thị Phương Thảo Chủ tịch 
2 Lê Thị Hiệp Phó Chủ tịch
3 Lò Thị Huyền Trang Ủy viên BCH
BCH Công đoàn Khoa Nông - Lâm
1 Đoàn Thị Thùy Linh Chủ tịch 
2 Đinh Văn Thái  Phó Chủ tịch
3 Nguyễn Thị Quyên Ủy viên BCH
4 Nguyễn Thị Minh Châu Ủy viên BCH
5 Hồ Văn Trọng Ủy viên BCH
BCH Công đoàn Đào tạo
1 Giang Thành Trung Chủ tịch 
2 Phạm Hoàng Đan Phó Chủ tịch
3 Lê Thị Thanh Huyền  Ủy viên BCH
BCH Công đoàn Công tác chính trị và Quản lý người học
1 Trương Ngọc Kiên Chủ tịch 
2 Cầm Thị Phước Phó Chủ tịch
3 Hoàng Thị Huế  Ủy viên BCH
BCH Công đoàn Tổ chức - Hành chính - Kế toán
1 Nguyễn Thị Mỹ Chủ tịch 
2 Đặng Văn Công Ủy viên BCH
BCH Công đoàn Bảo đảm chất lượng và Thanh tra Pháp chế
1 Đào Thị Bích Ngọc Chủ tịch 
2 Lê Thị Bích Hảo Phó Chủ tịch
3 Nguyễn Thanh Hải Ủy viên BCH
BCH Công đoàn Trung tâm GDQP và An ninh
1 Phan Văn Tiển Chủ tịch 
2 Trần Đăng Khoa Phó Chủ tịch
3 Đoàn Thị Nguyên Ủy viên BCH
BCH Công đoàn Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế
1 Nguyễn Văn Long Chủ tịch 
2 Đoàn Hoài Thu Phó Chủ tịch
3 Lê Văn Minh Ủy viên BCH
BCH Công đoàn Trường TH, THCS & THPT Chu Văn An
1 Trần Thị Dương  Chủ tịch 
2 Lê Văn Cường Phó Chủ tịch
3 Bùi Thị Hạnh Ủy viên BCH
BCH Công đoàn KHSK-NCCG
1 Trần Thế Mạnh Phó Chủ tịch
2 Đào Thị Lan Hương Ủy viên BCH
Share for UTB