Danh sách các trung tâm

TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN

Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng quản lý nhà nước về công tác thư viện, thông tin khoa học phục vụ cho đào tạo, nghiên cứu khoa học và quản lý của Trường.

Địa chỉ: Tòa nhà Trung tâm Thông tin - Thư viện, Trường Đại học Tây Bắc.

WEBSITE TRUNG TÂM

Số điện thoại: (0212)3.751.721

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


TRUNG TÂM THỰC HÀNH - THÍ NGHIỆM

Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng về công tác tổ chức, triển khai và quản lý các hoạt động thực hành, thí nghiệm tại các phòng thí nghiệm, phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học, công nghệ của Nhà trường; quản lý tài sản tại Trung tâm.

Địa chỉ: Tầng 3, nhà D, Trường Đại học Tây Bắc.

Số điện thoại: 0983.484.171 (Bà Vì Xuân Thủy - Giám đốc).

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


TRUNG TÂM NCKH VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp Hiệu trưởng tổ chức, triển khai các hoạt động: nghiên cứu khoa học; đào tạo và tập huấn; chuyển giao công nghệ và các nhiệm vụ khác theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm.

Địa chỉ:
- Cơ sở 1: Tầng 6, Nhà Điều hành và Khu thực nghiệm, Trường Đại học Tây Bắc;
- Cơ sở 2: Bản Áng, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

WEBSITE TRUNG TÂM

Số điện thoại: 0987.424.424

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


TRUNG TÂM NCVH CÁC DÂN TỘC TÂY BẮC

Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp Hiệu trưởng tổ chức, triển khai các hoạt động nghiên cứu, tư vấn về văn hoá Tây Bắc, trao đổi những thành tựu trong nghiên cứu, liên kết nghiên cứu, bồi dưỡng tri thức văn hoá, tham gia bảo tồn văn hoá trong điều kiện cho phép, góp phần cùng các lực lượng xã hội làm rõ bức tranh văn hoá Tây Bắc nói chung và từng tộc người ở Tây Bắc nói riêng.

Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà Trung tâm Thông tin - Thư viện, Trường Đại học Tây Bắc.

WEBSITE TRUNG TÂM

Số điện thoại: 0989.883.078 (Bà Lường Hoài Thanh - Giám đốc).

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

Chức năng, nhiệm vụ: là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Tây Bắc do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập, có chức năng tổ chức giáo dục quốc phòng, an ninh sinh viên theo quy định hiện hành cho sinh viên của Trường và sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn các tỉnh Tây Bắc.

Địa chỉ: Nhà K6, Trường Đại học Tây Bắc.

WEBSITE TRUNG TÂM

Số điện thoại: 0966.733.334 (Ông Dương Xuân Lượng - Phó Giám đốc).

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


TRUNG TÂM TIN HỌC - NGOẠI NGỮ

Chức năng, nhiệm vụ: tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo trình độ tin học và ngoại ngữ ngắn hạn cho người học trong và ngoài Trường; tổ chức kiểm tra, cấp chứng chỉ cho các học viên của trung tâm đã hoàn thành chương trình đào tạo của Trung tâm theo quy định; liên kết với các trung tâm, các cơ sở đào tạo tin học, ngoại ngữ khác trong và ngoài Trường tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao.

Địa chỉ: Tầng 7, Nhà A, Trường Đại học Tây Bắc.

WEBSITE TRUNG TÂM

Số điện thoại: 0945.268.298 (Ông Phạm Quốc Thắng - Giám đốc).

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ DỊCH VỤ KINH TẾ

Chức năng, nhiệm vụ: là đơn vị dịch vụ hoạt động trên lĩnh vực đào tạo và dịch vụ kinh tế, chịu sự quản lý trực tiếp của Trường và hoạt động theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường và pháp luật. Trung tâm có con dấu trong giao dịch, tự hoạch toán trong hoạt động và có tài khoản riêng.

Địa chỉ: Nhà B, Trường Đại học Tây Bắc.

WEBSITE TRUNG TÂM

Số điện thoại: 0912.71.44.72 (Bà Nguyễn Thị Lan Anh - Giám đốc).

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


TRUNG TÂM NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG

Chức năng, nhiệm vụ: Đào tạo, tập huấn; nghiên cứu khoa học; chuyển giao công nghệ và thực hiện các hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực nông - lâm nghiệp và môi trường.

Địa chỉ: Nhà D, Trường Đại học Tây Bắc.

Số điện thoại: 0914.568.062 (Ông Nguyễn Văn Khoa - Giám đốc).

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


TRUNG TÂM THÚC ĐẨY KHỞI SỰ, KHỞI NGHIỆP KINH DOANH VÀ THU HÚT ĐẦU TƯ VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ

Chức năng, nhiệm vụ: là đơn vị hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; tổ chức và hoạt động theo Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm, các quy định của Trường Đại học Tây Bắc và pháp luật hiện hành.

Địa chỉ: Nhà B, Trường Đại học Tây Bắc.

Số điện thoại: 0977.727.994 (Bà Trương Thị Luân - Giám đốc).

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÁC SẢN PHẨM KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Chức năng, nhiệm vụ: là đơn vị trực thuộc trường. Trung tâm được thành lập theo Quyết định số 333/QĐ-ĐHTB-TCCB ngày 18 tháng 5 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc với chức năng là nghiên cứu, và phát triển các sản phẩm khoa học công nghệ. Đóng góp nguồn thu sự nghiệp của Trường từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Trung tâm. Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm khoa học công nghệ được tổ chức và hoạt động theo cơ chế hạch toán độc lập; có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản riêng tại Kho bạc và Ngân hàng Nhà nước để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Địa chỉ: Tầng 4, Nhà A, Trường Đại học Tây Bắc.

WEBSITE TRUNG TÂM

Số điện thoại: 0911.56.59.58 (Bà Đỗ Hải Lan - Giám đốc).

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG

Chức năng, nhiệm vụ: là đơn vị có đầy đủ tính pháp lý để thực hiện chức năng liên kết trong lĩnh vực nghiên cứu, bảo tồn đa dạng sinh học và môi trường. Gắn công tác nghiên cứu khoa học với đào tạo và giáo dục môi trường, vì vậy sẽ thu hút và tiếp nhận, cũng như thực hiện các đề tài, dự án đầu tư, chương trình nghiên cứu về đa dạng sinh học và môi trường.

Địa chỉ: Tầng 5, Nhà A, Trường Đại học Tây Bắc.

WEBSITE TRUNG TÂM

Số điện thoại: 0918.350.119 (Ông Phạm Văn Nhã - Giám đốc)

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN DU LỊCH TÂY BẮC

Chức năng, nhiệm vụ: xây dựng, phát triển các chương trình du lịch gắn với hoạt động đào tạo, tập huấn, thực hành nghề cho sinh viên, học viên ngành du lịch; nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, phát triển các chương trình du lịch cho khu vực Tây Bắc; thực hiện kết nối, phục vụ cộng đồng vùng Tây Bắc trong phát triển bền vững các loại hình du lịch.

Địa chỉ: Nhà B, Trường Đại học Tây Bắc.

WEBSITE TRUNG TÂM

Số điện thoại: ‭0912.346.570‬ (Ông Đặng Trung Kiên - Giám đốc)

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Share for UTB