1. Quá trình thành lập của đơn vị

1.1.  Thời gian thành lập

- Ngày 23/3/2001, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 39/2001/QĐ/TTg về việc thành lập Trường Đại học Tây Bắc trên cơ sở Trường Cao đẳng sư phạm Tây Bắc. Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, ngày 16/5/2001, tại thị trấn Thuận Châu đã điễn ra Lễ công bố Quyết định thành lập Trường Đại học Tây Bắc.

- Ngày 20/6/2002, Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký Quyết định số 2645/QĐ-BGD&ĐT-TCCB về việc thành lập các tổ chức trực thuộc Trường Đại học Tây Bắc, trong đó có Phòng Công tác Chính trị - Quản lý người học.

1.2. Các thời kỳ phát triển của đơn vị

- Từ 2001 đến 2010: Khi mới thành lập Phòng chỉ có 03 người, trong đó có 01 Trưởng phòng; tính đến tháng 12/2010, Phòng có 6 người (02 nữ, 04 nam), trong có 01 Trưởng phòng và 01 Phó Trưởng phòng.
- Từ 2011 đến 2015: Tính tháng 12/2015, Phòng có 09 người (05 nam, 04 nữ), trong đó có 01 Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng.
- Từ 2015 đến 2019: Tính tháng 12/2019, Phòng có 08 người (06 nam, 02 nữ), Phòng có 01 Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng.
- Từ tháng 01 đến tháng 11/2020, Phòng có 09 người (07 nam, 02 nữ), trong đó có 01 Trưởng phòng, 02 Phó Trưởng phòng.
- Từ tháng 02/2020 đến tháng 11/2021, Phòng có 08 người (07 nam, 01 nữ), trong đó có 01 Trưởng phòng, 02 Phó Trưởng phòng.
- Từ tháng 12/2021 đến nay, Phòng có 07 người (05 nam, 02 nữ), trong đó có 01 Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng.

2. Chức năng, nhiệm vụ

2.1. Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức và quản lý các lĩnh vực: Chính trị, tư tưởng cho công chức, viên chức, người lao động và người học; công tác sinh viên; công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp cho người học; công tác kết nối và phục vụ cộng đồng của Nhà trường.

2.2. Nhiệm vụ

a) Công tác chính trị, tư tưởng

- Tổ chức thực hiện tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước cho công chức, viên chức, người lao động và người học.
- Tham mưu giúp Hiệu trưởng thực hiện các nhiệm vụ sau:
+ Nắm bắt tình hình tư tưởng của công chức, viên chức, người lao động và người học; đề xuất các chủ trương, biện pháp giáo dục chính trị đối với công chức, viên chức, người lao động và người học trong toàn Trường.
+ Tổ chức các đợt học tập, sinh hoạt chính trị nhằm quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công chức, viên chức, người lao động và người học; thực hiện công tác tuyên truyền nhân dịp các ngày lễ, sự kiện của đất nước, tỉnh Sơn La, Nhà trường.
+ Quản lý các hoạt động thông tin, tuyên truyền, quảng bá trên báo chí, website của Nhà trường; quảng bá về các thành tích trong hoạt động, các tấm gương người tốt, việc tốt của công chức, viên chức, người lao động và người học.
+ Quản lý và sử dụng hệ thống phát thanh, truyền thanh và nội dung chương trình phát thanh, truyền thanh của Trường.
+ Thực hiện hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động phòng chống các tệ nạn xã hội, các hoạt động từ thiện của Trường.
+ Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” vào đầu khóa, đầu mỗi năm học, cuối khóa.
+ Tổ chức các cuộc đối thoại định kỳ giữa sinh viên với lãnh đạo Nhà trường.
- Là đơn vị đầu mối phối hợp với các đoàn thể tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động phòng chống các tệ nạn xã hội, các hoạt động từ thiện; thực hiện công tác giáo dục: Lý tưởng cách mạng; đạo đức, lối sống; thể chất; thẩm mỹ cho người học.
- Theo dõi, nắm bắt, báo cáo về hoạt động các câu lạc bộ trong Trường.
- Phối hợp với các khoa theo dõi, nắm bắt tình hình tổ chức học tập môn lý luận chính trị trong chương trình chính khóa, ngoại khóa đối với người học.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan ngăn chặn và xử lý: Các phần tử xấu kích động, lôi kéo người học tham gia các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước; các hành vi truyền đạo trái phép và vi phạm pháp luật; các vụ việc liên quan đến người học ở trong và ngoài Nhà trường.
- Thực hiện các công tác khác liên quan đến công tác chính trị tư tưởng do Hiệu trưởng giao.
- Thực hiện báo cáo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng theo quy định.

b) Công tác sinh viên
- Là đầu mối thực hiện các nhiệm vụ sau:
+ Thu thập và nhập dữ liệu sinh viên lên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo; thực hiện làm thẻ sinh viên, thẻ học viên có tích hợp tài khoản ngân hàng; chỉ đạo việc mặc đồng phục đối với người học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Nhà trường.
+ Thống kê, lập các báo cáo định kỳ về công tác học sinh, sinh viên.
+ Đánh giá, xếp loại rèn luyện của sinh viên hệ chính quy; thực hiện khen thưởng, xử lý kỷ luật đối với sinh viên; giải quyết và trả lời khiếu nại của người học; phối hợp với các đơn vị trả lời các nội dung liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người học.
+ Tổ chức triển khai và theo dõi việc thực hiện chế độ chính sách đối với người học.
+ Triển khai công tác bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể, khám sức khỏe cho người học; giải quyết các trường hợp người học bị ốm đau, tai nạn, rủi ro; tổ chức công tác phòng, chống dịch bệnh.
+ Triển khai dịch vụ công tác xã hội trong trường học, tạo điều kiện giúp đỡ người học khuyết tật, người học diện chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Phối hợp với các tổ chức, cá nhân tài trợ xây dựng, quản lý các quỹ học bổng; tổ chức trao học bổng tài trợ cho sinh viên.
+ Phối hợp với các đơn vị, tổ chức đoàn thể tổ chức cho người học tham gia các cuộc thi với quy mô cấp Trường theo chức năng quản lý của phòng.
- Tổ chức khảo sát việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp (1 năm).
- Tổ chức cho sinh viên tốt nghiệp đi học lớp sĩ quan dự bị theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng.
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và các quy chế, quy định liên quan đến công tác học sinh, sinh viên.
- Tham mưu cho Hiệu trưởng chỉ đạo về công tác quản lý người học ở ngoại trú.
- Giải quyết các thủ tục cho sinh viên nghỉ học, ngừng học, thôi học, tiếp nhận sinh viên trở lại học tập.
- Phối hợp tiếp nhận thí sinh trúng tuyển vào học.
- Phối hợp với chính quyền, công an và nhân dân địa phương trên địa bàn Trường đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong Nhà trường liên quan đến người học.
- Thực hiện các công tác khác liên quan đến công tác HSSV được Hiệu trưởng giao.

c) Tham mưu cho Hiệu trưởng chỉ đạo thực hiện công tác hỗ trợ người học; công tác tư vấn việc làm và hướng nghiệp cho người học.

d) Tham mưu cho Hiệu trưởng chỉ đạo thực hiện công tác khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.

e) Tham mưu cho Hiệu trưởng chỉ đạo thực hiện công tác Kết nối và Phục vụ cộng đồng.

f) Rà soát, xác nhận giờ chuẩn nhiệm vụ kết nối và phục vụ cộng đồng đã thực hiện của giảng viên trên cơ sở kê khai của giảng viên có xác nhận của bộ môn, khoa và minh chứng kèm theo.

g) Đầu mối soạn thảo hợp đồng và triển khai thực hiện hợp đồng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

h) Thực hiện công tác bảo đảm chất lượng đối với các hoạt động hỗ trợ người học, kết nối và phục vụ cộng đồng theo chức năng quản lý của phòng.

3. Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ

3.1. Từ 2001 đến 2006

- Trưởng phòng: Lò Văn Doan

3.2. Từ 2006 đến 2019

- Trưởng phòng: Lừ Thị Minh

- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Phùng Tám

- Phó Trưởng phòng: Dương Văn Mạnh

3.3. Từ 2019 đến nay

Trưởng phòng

Họ và tên: Dương Văn Mạnh

Năm sinh: 15/07/1977

Quê quán: Thiệu Hóa, Thanh Hóa

Học hàm, học vị: Tiến sĩ

ĐT: 0912711650

Phó Trưởng phòng

Họ và tên: Nguyến Bá Điệp

Năm sinh: 20/10/1983

Quê quán: Nông Cống, Thanh Hóa

Học hàm, học vị: Tiến sĩ

ĐT: 0975123449

Phó Trưởng phòng

Họ và tên: Mai Văn Tám

Năm sinh: 23/09/1963

Quê quán: Xuân Trường, Nam Định

Học hàm, học vị: Tiến sĩ

(Đã nghỉ hưu) 

4. Danh sách nhân sự

Họ và tên Họ và tên, thông tin liên hệ Nhiệm vụ chính

 

Chuyên viên

ThS. Cầm Thị Phước

Điện thoại: 0975953797

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1. Thực hiện công tác Y tế trường học.
2. Thực hiện các chế độ chính sách cho Lưu học sinh Lào.
3. Thực hiện công tác vì sự tiến bộ phụ nữ trong toàn Trường.
4. Thực hiện công tác phòng, chống ma tuý, HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội trong toàn Trường;
5. Thực hiện công tác phòng, chống các dịch bệnh trong Nhà trường;
6. Viết bài Website và phát thanh thuộc lĩnh vực được giao;
7. Chụp ảnh các sự kiện, hội họp của Nhà trường;
8. Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên Khoa Cơ sở, thông tin về HHSV và thông tin về cựu sinh viên Khoa Cơ sở;
9. Phụ trách công tác Hội Chữ thập đỏ trong Nhà trường.
10. Thực hiện công tác theo dõi nộp học phí của lưu học sinh Lào.
11. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.

Giảng viên

ThS. Lò Ngọc Dũng

Điện thoại: 0983919289

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1. Thực hiện công tác thi đua khen thưởng - kỷ luật sinh viên Việt Nam;
2. Thực hiện tổng hợp các hoạt động trong tháng (báo cáo tháng) và trong năm học;
3. Thực hiện quản lý hồ sơ sinh viên, theo dõi sự biến động của HSSV; tổng hợp các thông tin về dân tộc, tôn giáo, đảng, đoàn… của HSSV trong từng học kỳ và năm học;
5. Thực hiện công tác văn hoá, văn nghệ, thể thao, hoạt động phong trào chính trị - xã hội;
6. Phụ trách Đội văn nghệ xung kích Nhà trường;
7. Thực hiện công tác an ninh trật tự trong sinh viên; quản lý, kiểm tra sinh viên ngoại trú;
8. Viết bài Website và phát thanh thuộc lĩnh vực được giao;
9. Thực hiện đưa HSSV đi tham gia các cuộc thi, sự kiện văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao do Bộ, các đơn vị và địa phương tổ chức;
10. Thực hiện công tác báo cáo về giáo dục thể chất cho HSSV; tổ chức, theo dõi hoạt động các câu lạc bộ trong Nhà trường;
11. Thực hiện công tác học bổng tài trợ cho HSSV; hỗ trợ bên ngoài Trường dành cho HSSV.
12. Hỗ trợ thực hiện công tác TDTT cho LHS Lào.
13. Thực hiện chương trình phát thanh
14. Thực hiện các chế độ Hỗ trợ học tập cho HSSV.
15. Thực hiện soạn thảo và tổng hợp chấm điểm thi đua theo các tiêu chí của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
16. Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên Khoa Kinh tế; thông tin về HSSV và thông tin về cựu sinh viên Khoa Kinh tế;
17. Thực hiện công tác học bổng tài trợ cho HSSV và LHS Lào.
18. Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.

 

Chuyên viên

ThS. Phạm Việt Hùng

Điện thoại: 0978169909

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1. Thực hiện công tác trợ cấp xã hội đối với sinh viên;
2. Thực hiện chương trình sinh viên tốt nghiệp đại học đi học sĩ quan dự bị;
3. Tiếp nhận hồ sơ sinh viên nhập học và nhập thông tin sinh viên vào phần mềm của Bộ và phần mềm Edusoft.
4. Thống kê, tổng hợp dữ liệu và quản lý, lưu trữ hồ sơ liên quan đến HSSV;
5. Tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân HSSV"; Giáo dục đạo đức lối sống cho HSSV.
6. Thực hiện tổng hợp khảo sát, đánh giá tình hình việc làm của người học sau khi tốt nghiệp
7. Thực hiện làm thẻ cho sinh viên;
8. Thực hiện việc kết nối với sinh viên và cựu sinh viên trong Nhà trường;
9. Thực hiện công tác thi bằng lái xe hạng A1 cho sinh viên.
10. Viết bài Website và phát thanh thuộc lĩnh vực được giao.
11. Công tác hỗ trợ cố vấn học tập, giáo viên chủ nhiệm về các vấn đề liên quan đến công tác HSSV.
12. Thực hiện các chế độ Hỗ trợ chi phí học tập cho SV
13. Thực hiện các chương trình giới thiệu việc làm và kết nối doanh nghiệp.
14. Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên khoa Tiểu học-Mầm non; thông tin về HHSV và thông tin về cựu sinh viên khoa Tiểu học-Mầm non;
15. Thực hiện công tác học bổng khuyến khích học tập;
16. Thực hiện hướng nghiệp và tư vấn việc làm tư vấn việc làm; ĐBCLGD trong Nhà trường…
17. Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.
 

Chuyên viên

ThS. Phạm Việt Hà

Điện thoại: 0978869866

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
1. Thực hiện công tác kết nối và phục vụ cộng đồng
2. Thực hiện công tác khởi nghiệp cho HSSV;
3. Thực hiện theo dõi công tác phát triển Đảng trong sinh viên;
4. Thực hiện công tác miễn, giảm học phí;
5. Quản trị fanpage của phòng; Quản trị Website Phòng;
6. Phụ trách quản lý dữ liệu phân hệ quản lý sinh viên trên hệ thống Edusoft;
7. Công tác văn thư của Phòng;
8. Thực hiện triển khai dịch vụ công tác xã hội trong trường học, tạo điều kiện giúp đỡ sinh viên khuyết tật, sinh viên diện chính sách, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn;
9. Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên Khoa Khoa học xã hội và Khoa Khoa học Tự nhiên – Công nghệ; thông tin về HSSV và thông tin về cựu sinh viên Khoa Khoa học Tự nhiên - Công nghệ Khoa Khoa học Xã hội.
10. Viết bài Website và phát thanh thuộc lĩnh vực được giao;
11. Thực hiện kiểm tra các thủ tục hành chính cho HSSV trình lãnh đạo phòng ký duyệt.
12. Thực hiện tổng hợp việc đăng ký lịch tuần của các chuyên viên trong phòng và trình lãnh đạo phòng duyệt;
13. Thực hiện công tác giáo dục kỹ năng: Kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp, việc làm,... cho HSSV;
14. Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.
   

Chuyên viên

CN. Giàng A Tụa

Điện thoại: 0336675218

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1. Phiên dịch, dịch các văn bản từ tiếng Lào sang tiếng Việt và ngược lại.
2. Thực hiện công tác tuyên truyền; kiểm tra các pa nô, áp phích, băng rôn trong khu vực Trường;
3. Thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong năm học.
4. Thực hiện công tác đánh giá điểm rèn luyện đối với HSSV.
5. Thực hiện các chương chào mừng Quốc khánh nước CHDCND Lào.
6. Phối hợp thực hiện tổ chức Tết Bunpimay cho Lưu học sinh Lào.
7. Thực hiện các hoạt động văn hóa, văn nghệ cho Lưu học sinh Lào.
8. Thực hiện công tác theo dõi nộp học phí của HSSV.
9. Thực hiện tổng hợp dữ liệu thông tin, hình ảnh, tư liệu về đơn vị và Nhà trường để lưu giữ; chụp ảnh, quay phim trong các sự kiện của đơn vị và Nhà trường;
10. Thực hiện công tác khen thưởng, kỷ luật đối với Lưu học sinh Lào.
11. Ban biên tập các bài tiếng Lào trên Website Trường.
12. Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên Khoa Nông - Lâm; thông tin về HSSV và thông tin về cựu sinh viên Khoa Nông – Lâm.
13. Viết bài Website và phát thanh thuộc lĩnh vực được giao;
14. Làm các thủ tục, giấy tờ xác nhận cho HSSV và lưu học sinh Lào.
15. Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.
Share for UTB