1. Chức năng

 • Phòng Tổ chức - Hành chính là đơn vị thuộc trường.
 • Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện quản lý trên lĩnh vực công tác tổ chức và cán bộ: quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, quản lý đội ngũ cán bộ, công tác xây dựng, kiện toàn và nâng cao hiệu lực của bộ máy quản lý, công tác chế độ chính sách, bảo hiểm xã hội, an toàn và bảo hộ lao động trong Trường.
 • Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện quản lý Nhà nước về các lĩnh vực công tác hành chính - tổng hợp: Công tác hành chính, công tác lễ tân, công tác kế hoạch, tổng hợp, công tác thi đua, khen thưởng và các công tác khác theo yêu cầu của Hiệu trưởng.
 • Tham mưu trong việc xây dựng, quản lý, vận hành các hệ thống CNTT trong toàn trường, tư vấn, hỗ trợ các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ triển khai ứng dụng CNTT.

2. Nhiệm vụ

a) Công tác tổ chức cán bộ
 • Trực tiếp nghiên cứu và đề xuất các phương án xây dựng và kiện toàn bộ máy quản lý của Trường, cụ thể hóa chức năng nhiệm vụ của các đơn vị trong Trường; Nghiên cứu đề xuất nhân sự cho các chức vụ trong bộ máy quản lý của Trường; hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị trong trường thực hiện công tác tổ chức cán bộ, chịu trách nhiệm chính trong công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ.
 • Lập quy hoạch xây dựng, phát triển, bồi dưỡng và sử dụng các loại hình cán bộ trong Trường: cán bộ quản lý, cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiệp vụ; đề xuất việc tuyển chọn cán bộ đi công tác, học tập ở nước ngoài, trình Hiệu trưởng duyệt, hoàn thiện các thủ tục đi và nhận trở về.
 • Dựa vào chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, giúp Hiệu trưởng dự trù chỉ tiêu biên chế trình Bộ từng năm và lâu dài, đồng thời căn cứ chỉ tiêu biên chế Bộ Giáo dục và Đào tạo giao, quy định biên chế cho từng đơn vị.
 • Tổ chức thực hiện quy trình tuyển dụng công chức, viên chức mới, ký kết hợp đồng khoán việc, dài hạn, ngắn hạn, mùa vụ, chuẩn bị hồ sơ và đề xuất công tác thi nâng ngạch viên chức; tiến hành làm thẻ công chức, viên chức cho cán bộ, công chức, viên chức toàn trường.
 • Hướng dẫn xây dựng, quản lý hồ sơ, lý lịch của cán bộ, công chức, viên chức trong toàn Trường, phối hợp cùng các đơn vị để nắm vững lịch sử chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn của từng cán bộ để tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác cán bộ.
 • Tham gia Hội đồng bình xét, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hằng tháng, năm và lưu hồ sơ; phối hợp với các đơn vị hữu quan, chủ trì việc tổ chức lập hồ sơ xét kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức để hội đồng tư vấn họp và Hiệu trưởng ra quyết định kỷ luật.
 • Lập báo cáo thống kê thuộc công tác tổ chức cán bộ theo định kỳ hoặc đột xuất do yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo và địa phương.
 • Soạn thảo các quyết định, các văn bản thuộc công tác của tổ chức cán bộ để Hiệu trưởng ban hành và tổ chức thực hiện các quyết định và văn bản đó.
 • Quản lý khối lượng giờ dạy của giảng viên; cùng với các khoa, phòng liên quan tính giờ dạy vượt định mức cho các giảng viên.
b) Công tác chế độ chính sách
 • Tham mưu cho Hiệu trưởng thực hiện đúng các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định hiện hành của Nhà nước, Trường; quản lý, xác nhận các định mức nhiệm vụ; kiêm nhiệm của giảng viên.
 • Theo dõi, lập bảng dự kiến nâng bậc lương hàng năm và các loại phụ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức theo các quy định hiện hành của Nhà nước.
 • Có trách nhiệm cấp giấy nghỉ phép năm, làm các thủ tục, bảo hiểm xã hội, nghỉ hưu, nghỉ mất sức, thôi việc hưởng trợ cấp một lần, ốm đau, thai sản, cho cán bộ, công chức, viên chức theo chế độ hiện hành, tham gia xét trợ cấp khó khăn định kỳ hay đột xuất cho cán bộ, công chức, viên chức.
 • Chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra kỹ thuật an toàn lao động trong trường.
c) Nhiệm vụ hành chính
 • Tiếp nhận, phân loại, vào sổ các loại công văn, thư tín, chứng từ, điện báo, Fax...từ các nơi gửi về Trường, trình Hiệu trưởng và chuyển đến các đơn vị có chức năng liên quan để xử lý, theo dõi việc thực hiện các thông tin trên, đảm bảo kịp thời nhanh chóng, đúng thủ tục hành chính; chuyển công văn, tài liệu, điện báo, fax...từ trong Trường ra ngoài theo yêu cầu của lãnh đạo Trường.
 • Phân loại công văn, tài liệu, tờ trình, quyết định, báo cáo,...của các đơn vị và cá nhân trong Trường gửi đến xin ý kiến hoặc chữ ký Hiệu trưởng, kiểm tra thể thức của các văn bản nói trên.
 • Đặt mua, tiếp nhận, phân phối báo chí cho các đơn vị và cá nhân theo quy định; đặt in, mua sắm các ấn phẩm phục vụ các dịp lễ, tết theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng.
 • Quản lý và tổ chức công tác văn thư lưu trữ các văn bản, tài liệu theo đúng quy định của công tác văn thư, lưu trữ.
 • Quản lý và sử dụng con dấu theo đúng quy định của Nhà nước.
 • Cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường cho cán bộ, công chức, viên chức được cử đi công tác ngoài Trường đúng thủ tục hành chính, ký xác nhận giấy đi đường cho cán bộ, công chức, viên chức đi công tác về Trường và cho khách đến công tác tại Trường.
 • Phô tô, sao lục các loại công văn, tài liệu, văn kiện,....phục vụ cho các hoạt động chung của Trường; sao y bản chính và chứng thực các loại văn bằng, chứng chỉ, tài liệu do Trường ban hành.
 • Hoạch định thời gian làm việc theo mùa và theo dõi toàn trường thực hiện thời gian lao động quy định.
d) Nhiệm vụ phục vụ lễ tân
 • Phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan, chủ trì thực hiện kế hoạch lễ tân, đảm bảo cơ sở vật chất và điều kiện làm việc tại các cuộc họp lớn cấp Trường như khai giảng, tổng kết năm học, lễ kỷ niệm, lễ khởi công, khánh thành, các cuộc họp định kỳ của Hiệu trưởng.
 • Đón, tiếp khách trong và ngoài nước đến công tác tại Trường, sắp xếp, hướng dẫn khách đến các bộ phận chức năng để làm việc, bố trí nơi ăn, nghỉ theo chế độ hiện hành của Nhà nước.
 • Tổ chức và tiến hành những công việc xã hội của Trường đối với địa phương Trường đóng như: bầu cử, tham gia mít tinh, cổ động, lao động nghĩa vụ....
 • Điều hành các phương tiện giao thông vận tải của Trường phục vụ việc họp hành, đón khách, các chuyến công tác hoặc nhu cầu đi lại đột xuất của cán bộ, công chức, viên chức, đảm bảo đúng quy chế của Trường và triệt để tiết kiệm.
 • Quản lý việc sử dụng điện thoại, internet theo đúng quy định của Trường, đảm bảo cho thông tin liên lạc trong và ngoài trường được thông suốt, đảm bảo triệt để tiết kiệm.
 • Chủ trì thực hiện công việc hiếu, hỷ đối với cán bộ, công chức, viên chức trong Trường theo quy định chung của Trường. Chủ trì các cuộc thăm hỏi, chúc mừng xã giao với các cá nhân, đơn vị trong và ngoài Trường.
 • Tham mưu giúp Hiệu trưởng trong quan hệ với các đơn vị hữu quan ở Trung ương và địa phương.
e) Công tác kế hoạch, tổng hợp
 • Tổng hợp tư liệu, đề án, kế hoạch công tác,...của các đơn vị trong toàn trường và các chỉ tiêu, định mức Bộ Giáo dục và Đào tạo giao hàng năm cũng như những chủ trương có tính chiến lược phát triển của Trường, giúp Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch dài hạn, ngắn hạn, kế hoạch năm, đồng thời giúp Hiệu trưởng theo dõi, đôn đốc đánh giá việc thực hiện kế hoạch trên.
 • Tổng hợp tình hình hoạt động của các đơn vị trong toàn trường, chuẩn bị cho Hiệu trưởng chủ trì các cuộc họp.
 • Tổ chức hội nghị phổ biến kế hoạch đầu năm học, các hội nghị sơ kết, tổng kết của Trường, dự thảo các loại báo cáo sơ kết, tổng kết hằng năm, từng kỳ và báo cáo đột xuất, cung cấp các số liệu thống kê, tổng hợp theo yêu cầu của cấp trên.
 • Xây dựng kế hoạch tổ chức thi đua; căn cứ vào kết quả tổng kết hằng năm của các đơn vị trong Trường, giúp Hiệu trưởng thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng ở các cấp đối với Trường, với cán bộ, công chức, viên chức và người học trong Trường.
 • Bố trí, sắp xếp và thông báo lịch công tác tuần khi đã được Hiệu trưởng phê duyệt; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện lịch công tác.
f) Thực hiện các nhiệm vụ liên quan tới kiểm định và bảo đảm chất lượng, hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng của đơn vị và Trường theo quy định.
g) Công tác Bộ phận Công nghệ thông tin
 • Chịu trách nhiệm quản lý, vận hành toàn bộ hoạt động CNTT tại Trường; thiết lập, theo dõi và duy trì hoạt động liên tục đối với các hoạt động của hệ thống CNTT; quản lý, vận hành hệ thống máy chủ, hệ thống văn bản và điều hành iOffice, hệ thống website Trường, hệ thống thư điện tử.
 • Lắp đặt, cài đặt, sửa chữa, nâng cấp thiết bị tin học, thiết bị mạng; trực tiếp phân bổ kết nối mạng; quản lý, đảm bảo cơ sở hạ tầng về kỹ thuật công nghệ thông tin cho các hoạt động trong Trường; tư vấn xây dựng các điều kiện, tiêu chuẩn kỹ thuật khi đầu tư thiết bị liên quan đến CNTT; thực hiện thu thập, lưu trữ, xử lý và đảm bảo an toàn thông tin phục vụ nghiên cứu, đào tạo và học tập.
 • Xây dựng, vận hành hệ thống kho dữ liệu dùng chung; chịu trách nhiệm chính và hợp tác với các đơn vị trong và ngoài Trường xây dựng các hệ thống quản lý phục vụ hoạt động của Nhà trường.
 • Tư vấn giải pháp, hợp tác với các đơn vị tổ chức hoạt động bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng về CNTT cho cán bộ, giảng viên; Hỗ trợ cán bộ, giảng viên ứng dụng CNTT trong dạy - học, nghiên cứu khoa học; Tư vấn, hỗ trợ các đơn vị trong công tác ứng dụng CNTT, vận hành website, sửa chữa nhỏ đối với các sản phẩm, dịch vụ CNTT.
 • Tìm kiếm các giải pháp hợp tác, phát triển sản phẩm CNTT theo hướng dịch vụ; đầu mối trong việc xây dựng, triển khai chương trình hợp tác liên quan tới CNTT; chuyển giao công nghệ, tư vấn về ứng dụng CNTT; tổ chức nghiên cứu khoa học và hợp tác nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực CNTT.
 • Nghiên cứu xây dựng, soạn thảo các kế hoạch ứng dụng CNTT; xây dựng quy chế, quy định, quy trình nghiệp vụ liên quan và thực hiện chức năng giám sát các hoạt động CNTT, ứng dụng CNTT tại Trường.
 • Thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất về tình trạng hoạt động CNTT, đề nghị hướng giải quyết sự cố cũng như nâng cấp toàn bộ hệ thống CNTT thuộc Trường.
 • Quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao.
 • Xây dựng các phần mềm quản lý dữ liệu, cung cấp và quản lý email cấp cho giảng viên và người học của Trường sử dụng trong đào tạo và học tập.
 • Thực hiện những công việc khác được Ban Chỉ đạo phân công.

3. Danh sách nhân sự

  Họ và tên Chức vụ / Chức danh nghề nghiệp Thông tin liên lạc
TS. Vũ Mạnh Cường

Trưởng phòng, GVC

Điện thoại: 0984.198.777

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  ThS. Đặng Văn Công Phó Trưởng phòng, GV

Điện thoại: 0916.054.108‬

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   Nguyễn Thị Mỹ

Chuyên viên,

Bộ phận Tổ chức

Điện thoại: 0394.199.959

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lưu Thị Ánh Thảo 

Chuyên viên,

Bộ phận Tổ chức 

Điện thoại: 0384.596.999

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nguyễn Kim Oanh 

Chuyên viên,

Bộ phận Hành chính 

Điện thoại: 0977.662.673

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hoàng Thị Tâm 

Chuyên viên,

Bộ phận Hành chính 

Điện thoại: 0961.918.391

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Hà Văn Quân  Lái xe

Điện thoại: 0916.125.779

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bạc Cầm Thắm Lái xe

Điện thoại: 0987.403.233

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bùi Cao Hòa Lái xe

Điện thoại: 0947.097.095

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Share for UTB