Công tác 3 công khai

Thực hiện theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân, Trường Đại học Tây Bắc thực hiện công khai theo các nội dung năm học 2020-2021 và Kế hoạch thực hiện ba công khai năm học 2021 - 2022 như sau:

1. BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2020 - 2021

Công khai cam kết chất lượng đào tạo

Công khai chất lượng đào tạo thực tế

Công khai thông tin cơ sở vật chất

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu

Công khai tài chính của cơ sở giáo dục Đại học

2. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2021 - 2022

Kế hoạch thực hiện công tác ba công khai năm học 2019 - 2020

 

Share for UTB