Công tác 3 công khai

Thực hiện theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân, Trường Đại học Tây Bắc thực hiện công khai theo các nội dung năm học 2020-2021 và Kế hoạch thực hiện ba công khai năm học 2021 - 2022 như sau:

1. BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2021 - 2022
2. BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2020 - 2021
3. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2018 - 2019

 

Share for UTB