Sơ đồ tổ chức

Các đơn vị thuộc Trường bao gồm:

 1. Phòng Tổ chức - Hành chính
 2. Phòng Đào tạo
 3. Phòng Bảo đảm chất lượng và Thanh tra Pháp chế
 4. Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế
 5. Phòng Công tác Chính trị - Quản lý người học
 6. Phòng Kế toán - Tài chính
 7. Phòng Quản trị Cơ sở vật chất
 8. Khoa Khoa học Tự nhiên - Công nghệ
 9. Khoa Khoa học Xã hội
 10. Khoa Cơ sở
 11. Khoa Kinh tế
 12. Khoa Nông Lâm
 13. Khoa Tiểu học - Mầm non
 14. Khoa Khoa học Sức khỏe
 15. Ban Quản lý Khu Nội trú
 16. Trung tâm Thông tin - Thư viện
 17. Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm
 18. Trạm Y tế

Các đơn vị trực thuộc Trường bao gồm:

 1. Trung tâm NCKH và Chuyển giao Công nghệ
 2. Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ
 3. Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa các dân tộc Tây Bắc
 4. Trung tâm Nghiên cứu Đa dạng sinh học và Môi trường
 5. Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển các sản phẩm khoa học công nghệ
 6. Trung tâm Nông nghiệp bền vững
 7. Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Chu Văn An
Share for UTB