Các phòng, ban

PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu cho Hiệu trưởng thực hiện quản lý trên lĩnh vực công tác tổ chức, cán bộ, hành chính, tổng hợp, thi đua, khen thưởng.

Địa chỉ: Tầng 1, nhà A, Trường Đại học Tây Bắc.

Số điện thoại: (0212)3.751.700.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..


PHÒNG ĐÀO TẠO

Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác đào tạo, liên kết đào tạo sau đại học, đại học, cao đẳng và công tác bồi dưỡng; tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của Trường; kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của Trường.

WEBSITE PHÒNG

Địa chỉ: Tầng 5, nhà A, Trường Đại học Tây Bắc.

Số điện thoại: (0212)3.752.952

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu cho Hiệu trưởng thực hiện quản lý các lĩnh vực liên quan đến nghiên cứu khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế.

Địa chỉ: Tầng 6, nhà A, Trường Đại học Tây Bắc.

WEBSITE PHÒNG

Số điện thoại: (0212)3.751.703.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


PHÒNG BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG VÀ THANH TRA PHÁP CHẾ

Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu cho Hiệu trưởng thực hiện công tác bảo đảm chất lượng nội bộ kiểm định chất lượng giáo dục; công tác thi, kiểm tra, đánh giá và quản lý kết quả học tập đối với các hệ đào tạo và các trình độ đào tạo tại Trường; công tác thanh tra, kiểm tra, pháp chế; chuyển đổi số và ứng dụng CNTT; truyền thông.

WEBSITE PHÒNG

Địa chỉ: Tầng 4, Nhà A, Trường Đại học Tây Bắc.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ - QUẢN LÝ NGƯỜI HỌC

Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác chính trị, tư tưởng; công tác học sinh, sinh viên và học viên; công tác hướng nghiệp và tư vấn việc làm; kết nối và phục vụ cộng đồng của Nhà trường.

WEBSITE PHÒNG

Địa chỉ: Tầng 3, Nhà A, Trường Đại học Tây Bắc.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


PHÒNG QUẢN TRỊ CƠ SỞ VẬT CHẤT

Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu cho Hiệu trưởng quản lý và sử dụng cơ sở vật chất phục vụ cho các hoạt động chuyên môn, giảng dạy, học tập, vui chơi, giải trí của cán bộ, công chức, viên chức và người học trong Trường.

Địa chỉ: Tầng 3, Nhà A, Trường Đại học Tây Bắc.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


PHÒNG KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH

Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu cho Hiệu trưởng về các mặt công tác kế toán, tài chính, đảm bảo tuân thủ theo Luật Kế toán, chế độ kế toán, các văn bản hướng dẫn tài chính hiện hành và Quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường.

Địa chỉ: Tầng 1, Nhà A, Trường Đại học Tây Bắc.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


BAN QUẢN LÝ KHU NỘI TRÚ

Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, thực hiện các nhiệm vụ do Hiệu trưởng giao về quản lý tài sản công, quản lý học sinh, sinh viên nội trú tại Khu Nội trú theo đúng quy định pháp luật và quy chế, quy định của Nhà trường.

WEBSITE BAN

Địa chỉ: Ký túc xá K2, Trường Đại học Tây Bắc.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

Share for UTB