Đó là yêu cầu của GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tại Hội thảo “Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống” diễn ra hôm qua (16/6).

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại Hội thảo.

Hội thảo do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, Văn kiện Đại hội Đảng XIII là sự kết tinh trí tuệ, sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, thể hiện tư duy lý luận và thực tiễn mang tầm chiến lược về sự phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Hệ thống các văn kiện thể hiện nhiều điểm mới, toàn diện, nổi bật trên nhiều mặt; mới từ trong cách làm, cách tiếp cận, xây dựng chủ đề cho đến những đánh giá kết quả, rút ra bài học kinh nghiệm để trên cơ sở đó phân tích, dự báo, nêu quan điểm chỉ đạo, tầm nhìn, định hướng chiến lược, nhiệm vụ trọng tâm và các đột phá...

Từ đánh giá này, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng đề nghị các đại biểu dự Hội thảo tập trung đánh giá sâu sắc hơn thực trạng, định vị đúng đất nước trong sự phát triển của thế giới và khu vực để từ đó thảo luận, khẳng định sự đúng đắn, tính khả thi của khát vọng, tầm nhìn và mục tiêu phát triển đất nước mà Đại hội XIII đã đề ra. Bên cạnh đó, Hội thảo cần luận giải kỹ, nhất là phân tích các bước triển khai cụ thể, đồng bộ, nhất quán từ định hướng chiến lược đến nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá được đề cập đến trong Văn kiện Đại hội Đảng XIII; phân tích, làm rõ sự cần thiết, tính khả thi của phương hướng, mục tiêu, lộ trình xây dựng và kết hợp sức mạnh của nền quốc phòng, an ninh và đối ngoại Việt Nam trong giai đoạn mới.

Đề cập đến một số bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời gian qua, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng đề nghị các đại biểu phân tích, nêu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng và bổ sung, hoàn chỉnh lý luận về đường lối đổi mới, lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, góp phần bổ sung và phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn mới. Đồng thời, phân tích về tầm quan trọng của “ý Đảng, lòng dân” và trách nhiệm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đủ năng lực, xứng tầm nhiệm vụ, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lãnh đạo sự nghiệp phát triển đất nước mà nhân dân giao phó.

Ông Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh văn hóa, tinh thần đoàn kết toàn dân tộc là nhân tố thể hiện sức mạnh nội sinh và phương thức phát triển đất nước trong bối cảnh mới, làm sâu sắc hơn chủ trương đặt con người vào trung tâm của sự phát triển, con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển. Yếu tố quan trọng này phải được thực hiện hiệu quả trong thực tế để Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

Việc vận dụng, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII vào thực tiễn đòi hỏi các tổ chức Đảng; cán bộ, đảng viên, nhất là các cấp lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu nêu cao ý thức trách nhiệm, chủ động, tự giác nghiên cứu và đặc biệt là phải xây dựng chương trình hành động thiết thực, hiệu quả. Trong quá trình này, cần thiết phải chú trọng đổi mới, sáng tạo; tránh rập khuôn, giáo điều, máy móc để khắc phục cho được nội dung mà trong kiểm điểm nhiệm kỳ Đại hội XII đã nhấn mạnh là tổ chức thực hiện Nghị quyết vẫn là khâu yếu để từ đó sớm thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống.

Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng phổ biến, học tập, triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII vào thực tiễn tạo sự đồng thuận, phát huy tính tích cực của nhân dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội XIII của Đảng. Cùng với đó, các đại biểu cũng thảo luận, đề xuất các giải pháp để thực hiện các chủ trương lớn theo tinh thần Văn kiện Đại hội trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, trọng tâm là xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh văn hóa, tinh thần đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng, hoàn thiện thể chế phát triển, đổi mới mô hình tăng trưởng và đổi mới sáng tạo, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại cả về kinh tế và xã hội, huy động nguồn lực cho phát triển để thay đổi nhanh chóng đời sống kinh tế - xã hội của đất nước…

Đặc biệt, Hội thảo đề xuất việc xây dựng các chương trình hành động sát thực, khả thi, hiệu quả, bám sát thực tiễn đi đôi với các kế hoạch kiểm tra, giám sát, tổng kết, rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh ở từng thời điểm và nhiệm vụ cụ thể; khắc phục bằng được sự yếu kém, chậm trễ trong khâu thực hiện, thể chế hóa Nghị quyết của Đảng thường gặp phải ở các nhiệm kỳ Đại hội trước.

Nguồn: Báo pháp luật

Share for UTB