Năm 2020 là một năm khủng hoảng toàn cầu vì đại dịch Covid-19 gây tác động xấu đến nhiều phương diện, trong đó có giáo dục đại học. Tuy nhiên trên thực tế, khủng hoảng vẫn luôn hiện diện ở hầu hết các hệ thống giáo dục đại học ở nhiều quốc gia. Việc cắt giảm ngân sách, vấn đề quản trị, sự tham gia của thành phần tư nhân, cũng như các xu hướng công nghệ hóa, đại chúng hóa, quốc tế hóa đều gây nên tình trạng mất cân bằng hay những mâu thuẫn chưa thể giải quyết, từ đó buộc các cơ sở đại học phải cải cách để thích ứng và phát triển. Quá trình này mở đường cho sự ra đời của các tư duy và tiếp cận mới, góp phần tạo ra những chuyển biến về lãnh đạo và quản trị đại học cũng như các thay đổi trong hoạt động dạy, học và nghiên cứu.

Những nỗ lực thích ứng và cải cách của các hệ thống đại học đã dần dần kéo theo quá trình tái định nghĩa việc nghiên cứu, giảng dạy và học tập, cũng như thay đổi quan niệm về đảm bảo chất lượng. Các tư duy mới trong lãnh đạo và quản trị của thiết chế đại học đang góp phần tạo ra những chuyển biến và thay đổi. Trong bối cảnh đó, Mạng lưới Giáo dục (EduNet), thành viên trực thuộc AVSE Global và Đại học Khoa học Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, và Tạp chí Giáo dục, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng tổ chức Diễn đàn Giáo dục Việt Nam. 

Năm 2020, Chương trình Aus4Skills đã hỗ trợ 12 GVCB tham gia Diễn đàn Giáo dục Việt Nam (VES 2020), trong đó các chuyên gia của Aus4Skills cũng hỗ trợ 02 nhóm GVCB chuẩn bị báo cáo trước Diễn đàn. Các báo cáo đã nhận được những phản hồi tích cực của BTC cũng như những người tham dự. Để tiếp nối những thành công, năm 2021 Diễn đàn Giáo dục Việt Nam (VES 2021) kêu gọi sự tham gia của các học giả, các nhà giáo dục Việt Nam và thế giới. Là một đối tác quan trọng của TBU, Aus4Skills tiếp tục kêu gọi sự tham gia của CBGV vào Diễn đàn có ý nghĩa này.

Các chủ đề chủ yếu của diễn đàn 2021 sẽ tập trung vào các lĩnh vực sau:

  1. Công nghệ và Công nghệ hóa giáo dục đại học
  2. Quản trị và Quản lý đại học
  3. Đảm bảo chất lượng giáo dục đại học
  4. Hoạt động dạy và học ở bậc đại học
  5. Chính sách giáo dục đại học
  6. Giáo dục đại học và các mục tiêu phát triển bền vững
  7. Triết lý giáo dục đại học
  8. Đào tạo giáo viên và phát triển đội ngũ giáo viên
  9. Quốc tế hóa giáo dục đại học

Các mốc thời gian chính

 Hội thảo: 9-10/09/2021

Thời hạn nộp bài: 31/05/2021

Thông báo kết quả: 30/07/2021

Thời hạn đăng ký: 25/08/2021

Các thông tin chi tiết về cách thức tham gia và thể lệ bản thảo trong link dưới đây:

*Thư mời viết bài:

https://ves.sciencesconf.org/data/CALL_for_PAPERS_VES_2021_Vie_Mar_22.pdf

*Trang web hội thảo:

https://ves.sciencesconf.org/

*Một số hình ảnh của TBU tham gia VES 2020

Chuyên gia Aus4Skills hỗ trợ các nhóm TBU chuẩn bị báo cáo trình bày tại VES 2020

Nhóm CBGV TBU tham dự VES 2020 

ThS. Nguyễn Đức Ân trình bày tại VES 2020 

Share for UTB