VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG

 1. Chỉ thị Về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
 2. Thông báo địa chỉ và số điện thoại, Fax, Email liên hệ công tác
 3. Thông tin Về đề nghị thành lập Ủy ban bầu cử
 4. Hướng dẫn  Về việc giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp
 5. Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
 6. Nghị quyết Về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 
 7. Hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
 8. Nghị quyết Về việc Dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc Hội khóa XV 
 9. Quy định chi tiết, hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử
 10. Hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
 11. Hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
 12. Kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026
 13. Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
 14. Về tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc để quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
 15. Về việc trả lời kiến nghị của địa phương về công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
 16. Hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử mẫu phiếu bầu cử nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu HNĐ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
 17. Nghị quyết Dự kiến số lượng người có tổ chức chính trị tổ chức chính trị xã hội tổ chức xã hội lực lượng vũ trang nhân dân cơ auan nhà nước ở TW và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu quốc hội khóa XV
 18. Về việc bảo đảm tiêu chuẩn sức khỏe trong hồ sơ ứng cử
 19. Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm vụ 2021-2026
 20. Về việc hướng dẫn việc xác định số người trong danh sách ứng cử
 21. Hướng dẫn Về việc số đơn vị bầu cử danh sách các đơn vị bầu cử số lượng ĐBQH được bầu cử ở mỗi đơn vị bầu cử
 22. Nghị quyết Về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 23. Về việc cách ghi thông tin trong hồ sơ ứng cử và mẫu phiếu bầu cử
 24. Về việc hướng dẫn hồ sơ ứng cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân của người từ ứng cử
 25. Về việc hình thức văn bản của các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương
 26. Về việc một số nội dung liên quan đến tuổi của người ứng cử

VĂN BẢN CỦA TỈNH ỦY, BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC BẦU CỬ TỈNH

 1. Kế hoạch Về lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
 2. Quyết định Về việc kiện toàn ban chỉ đạo lãnh đạo công tác bầu cử đại biểu quốc hộc khóa XV và đầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
 3. Giám sát việc lãnh đạo chỉ đạo công tác chuẩn bị và tiến hành bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
 4. Ban hành quy chế làm việc của ban chỉ đạo lãnh đạo công tác bầu cử đại biểu quốc hội XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp tỉnh sơn la nhiệm kỳ 2021-2026
 5. Thông báo kết luận của ban chỉ đạo tại phiên họp ngày 23/11/2020
 6. Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên của ban chỉ đạo lãnh đạo công tác bầu cử
 7. Chỉ thị của ban thường vụ tỉnh ủy về lãnh đạo chỉ đạo công tác bầu cử đị biểu quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
 8. Kết luận của ban thường vụ tỉnh ủy về thành lập ủy ban bầu cử tỉnh về thực hiện công tác bầu cử đại biểu quốc hộc và tổ chức bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN, UỶ BAN BẦU CỬ TỈNH

 1. Triển khai thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026
 2. Về việc thành lập các tổ chức bầu cử ở cấp huyện, cấp xã
 3. Thành lập Ủy ban bầu cử tỉnh Sơn La, nhiệm kỳ 2021 - 2026
 4. Báo cáo dân số và biến động dân số tỉnh Sơn La năm 2020
 5. Chỉ thị Về việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu quốc hộc khóa XV và đầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
 6. Kế hoạch thưc hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
 7. Thông báo về việc thông báo mẫu con dấu, chữ ký địa chỉ số điện thoại Fax, Email liên hệ công tác của ủy ban bầu cử tỉnh sơn la
 8. Quyết định ban hành quy chế hoạt động của ủy ban bầu cử tỉnh sơn la nhiệm kỳ 2021-2026
 9. Về việc hướng dẫn hòm phiếu, niêm yết danh sách cử tri, bảng niêm yết ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
 10. Kiểm tra, đôn đốc công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
 11. Về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử, số đại biểu HĐND tỉnh được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử nhiệm kỳ 2021-2026
 12. Thông báo V/v Tiếp tục triển khai các công việc chuẩn bị tổ chức bầu cử
 13. Thông báo Thời gian, địa điểm, thành phần hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVvà đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026
 14. Hướng dẫn một số nội dung có liên quan về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
 15. Kết luận của đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Ủy ban bầu cử tại cuộc họp của Ủy Ban bầu cử tỉnh
 16. V/v xây dựng Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

VĂN BẢN CỦA SỞ, NGÀNH

 1. Hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập của Người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.
 2. Quyết định Về việc thành lập Tổ tổng hợp, giúp việc cơ quan thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh

DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐẠI BIỂU

 1. Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV
 2. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV

VĂN BẢN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

 1. Kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhận dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
 2. Thông báo V/v phối hợp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026
 3. Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Share for UTB