Tin tức hoạt động

Đại hội công đoàn các cấp Trường Đại học Tây Bắc nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra trong bối cảnh các cấp, các ngành tổ chức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025; cán bộ, viên chức, người lao động ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn Trường Đại học Tây Bắc lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2023 - 2028, tiến tới Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội các cấp có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ qua, đồng thời nghiêm túc chỉ ra những hạn chế, tồn tại và đề ra phương hướng, mục tiêu trong nhiệm kỳ tới và bầu ra ban chấp hành mới có đủ năng lực, phẩm chất, trí tuệ điều hành các hoạt động của công đoàn nhiệm kỳ mới 2023 - 2028.

Đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Trường với chủ đề “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, trên tinh thần dân chủ, nghiêm túc và trách nhiệm của ban chấp hành các công đoàn. Trong vòng một tháng triển khai, đã có 14 công đoàn trực thuộc Công đoàn cơ sở Trường Đại Tây Bắc đã tổ chức đại hội thành công, theo đúng kế hoạch của Ban Chấp hành Công đoàn Trường đề ra, cụ thể:

Công tác chỉ đạo của Ban Chấp hành Công đoàn Trường

Đã thực hiện triển khai theo đúng quy trình, các bước theo quy định. Căn cứ các văn bản hướng dẫn của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Ban Chấp hành (BCH) Công đoàn Trường đã xây dựng và ban hành các văn bản, biểu mẫu hướng dẫn đại hội các công đoàn trực thuộc: Hướng dẫn số 13/HD-CĐCS ngày 30/12/2022 về việc tổ chức đại hội các công đoàn trực thuộc Công đoàn Trường Đại học Tây Bắc, nhiệm kỳ 2023 - 2028; Hướng dẫn số 14/HD-CĐCS ngày 30/12/2022 hướng dẫn một số nội dung về công tác nhân sự đại hội các công đoàn trực thuộc Công đoàn Trường Đại học Tây Bắc, nhiệm kỳ 2023-2028; Hướng dẫn số 15/HD-CĐCS ngày 30/12/2022 hướng dẫn xây dựng một số văn bản phục vụ đại hội các công đoàn trực thuộc Công đoàn Trường Đại học Tây Bắc, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

PGS.TS. Nguyễn Triệu Sơn, Chủ tịch Công đoàn Trường phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Công đoàn CTCT-QLNH ngày 06/4/2023

Công tác chuẩn bị văn bản đại hội

Đã xây dựng các mẫu văn bản phục vụ đại hội các công đoàn, ban hành Quyết định thành lập tổ giúp việc hỗ trợ đại hội các công đoàn; ra quyết định khen thưởng cán bộ, đoàn viên công đoàn trong nhiệm kỳ; tổ chức duyệt hồ sơ đại hội; quyết định phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ dự chỉ đạo đại hội đảm bảo đúng Điều lệ, hướng dẫn. Đồng thời, hướng dẫn các công đoàn hoàn thiện hồ sơ sau đại hội. Nhìn chung, các văn bản đại hội đã thực hiện đúng theo các mẫu biểu hướng dẫn, đảm bảo số lượng văn bản lưu hành trong đại hội. Chất lượng văn bản được nâng lên một bước so với nhiệm kỳ trước, huy động công sức tập thể của BCH và đội ngũ đoàn viên công đoàn.

Công tác chuẩn bị nhân sự

Nhân sự BCH và các chức danh trong BCH các công đoàn được thực hiện trên cơ sở quy hoạch cán bộ công đoàn đã được phê duyệt, theo 3 bước của quy trình (tái cử và giới thiệu lần đầu) đảm bảo dân chủ, khách quan, có ý kiến phê duyệt của chi ủy chi bộ. Công tác chuẩn bị nhân sự bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Trường Đại học Tây Bắc cũng đảm bảo số lượng theo phân bổ của các công đoàn trực thuộc (đại biểu chính thức và đại biểu dự khuyết).

Công tác tổ chức đại hội các công đoàn

Diễn ra trên cơ sở theo dõi, đánh giá quá trình chuẩn bị và chất lượng công tác chuẩn bị, BCH Công đoàn Trường đã lựa chọn Công đoàn Khoa Khoa học Xã hội để chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm. Quá trình chuẩn bị cho Đại hội điểm diễn ra tích cực, khẩn trương được tổ chức vào ngày 18/3/2023. Công tác tổ chức Đại hội điểm được thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo tiến độ chương trình, thời gian. Sau đại hội kịp thời rút kinh nghiệm cho các đơn vị còn lại.

Ban Thường vụ Công đoàn cơ sở chỉ đạo Đại hội điểm tại Đại hội Khoa Khoa học Xã hội vào ngày 18/3/2023

Đại hội các Công đoàn trực thuộc sau Đại hội điểm của Khoa Khoa học Xã hội được thực hiện theo đúng Điều lệ và các hướng dẫn liên quan, công tác bầu cử tại các Công đoàn đều đảm bảo tuân thủ nguyên tắc, thể lệ bầu cử tại Đại hội. Kết quả toàn Trường: bầu được 48 ủy viên BCH (11 BCH gồm 3 ủy viên và 03 BCH gồm 5 ủy viên); các công đoàn đã bầu đủ 124 đại biểu chính thức theo phân bổ và 14 đại biểu dự khuyết.

Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất chuẩn bị cho đại hội cũng diễn ra của các công đoàn cũng được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo cho đại hội diễn ra đúng kế hoạch. Các khâu trang trí, maket, nhạc nghi lễ, hòm phiếu, phiếu bầu,... được chuẩn bị theo đúng hướng dẫn, chỉ đạo của BCH cấp trên.

Nhìn chung, công tác chuẩn bị đại hội các cấp được tiến hành bài bản hơn so với những nhiệm kỳ trước, công tác tổ chức đại hội diễn ra theo đúng kế hoạch và dự kiến; thông qua đại hội, sự nhận thức của cán bộ công đoàn được nâng cao lên rõ rệt. Công tác duyệt các báo cáo và chỉ đạo đại hội sâu sát hơn, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với các công đoàn; từ đó giúp rà soát, khắc phục một số hạn chế. 14/14 công đoàn đều tổ chức đại hội trên tinh thần dân chủ, trí tuệ, vui vẻ, phấn khởi với những kết quả thành công của đại hội nhiệm kỳ mới.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được sau đại hội, BCH Công đoàn Trường cũng rút ra những bài học kinh nghiệm cho kỳ đại hội sau được tốt hơn về các mặt: công tác chỉ đạo, hướng dẫn của Công đoàn Trường còn chậm, thời gian triển khai gấp, số lượng văn bản, hướng dẫn nhiều, gây áp lực cho các công đoàn bộ phận và gây lúng túng cho quá trình chuẩn bị nhân sự của một số công đoàn. Chất lượng báo cáo chính trị, văn kiện quan trọng của đại hội chưa cao, chưa sát với thực tế; chỉ tiêu còn rập khuôn, sao chép,... Một số công đoàn chưa thực sự chu đáo, kỹ lưỡng trong công tác chuẩn bị tổ chức đại hội, còn mất nhiều thời gian điều chỉnh các văn bản báo cáo; việc hoàn thiện hồ sơ sau đại hội còn chậm so với kế hoạch.

Để chuẩn bị các điều kiện cho Đại hội Công đoàn Trường Đại học Tây Bắc lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra thành công tốt đẹp, BCH Công đoàn Trường đã tiến hành chỉ đạo, triển khai với các công đoàn nhiệm kỳ mới yêu cầu hoàn thiện hồ sơ, văn bản, chứng từ sau đại hội và tiến hành các bước chuẩn bị cho Đại hội Công đoàn Trường Đại học Tây Bắc nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra vào chung tuần tháng 5/2023./.

Một số hình ảnh đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại Trường Đại học Tây Bắc:

BCH Công đoàn Khoa Tiểu học - Mầm non ra mắt Đại hội

BCH Công đoàn Trường TH-THCS-THPT Chu Văn An ra mắt Đại hội

Ban Chấp hành Công đoàn CTCT - QLNH ra mắt Đại hội

Ban Chấp hành Công đoàn Tổ chức - Hành chính - Kế toán ra mắt Đại hội

Công tác thi đua khen thưởng tại Đại hội Công đoàn CTCT - QLNH

Công tác bầu cử tại Đại hội Công đoàn CTCT - QLNH

Share for UTB