Tin tức hoạt động

Sáng ngày 06/02/2023, tại Phòng họp 2, Đảng bộ Trường Đại học Tây Bắc đã tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương VI khóa XIII. TS. Đoàn Đức Lân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường đã chủ trì hội nghị cùng sự tham dự đầy đủ của lãnh đạo các đơn vị, đoàn thể trong toàn trường.

Ảnh 1. Quang cảnh Hội nghị.

Hội nghị được triển khai ngay khi các đơn vị, đoàn thể trong toàn trường trở lại làm việc đông đủ sau tết Nguyên đán năm 2023, hòa chung với các hoạt động chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 03.02.1930 - 03.02.2023.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, TS. Đoàn Đức Lân - Bí thư Đảng ủy đã tuyên bố lý do và tính cấp thiết của Hội nghị; giới thiệu cán bộ, báo cáo viên cùng quán triệt các Nghị quyết 27, 28, 29-NQ/TW đến toàn thể lãnh đạo các đơn vị, đoàn thể trong toàn trường.

Nghị quyết số 27-NQ/TW về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới” được TS. Dương Văn Mạnh - Trưởng phòng CTCT-QLNH - thực hiện. Nội hàm chủ yếu của Nghị quyết số 27-NQ/TW xác định mục tiêu cụ thể đến năm 2030 là hoàn thiện cơ bản các cơ chế bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân, bảo đảm và bảo vệ quyền con người, quyền công dân. Thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trở thành chuẩn mực ứng xử của mọi chủ thể trong xã hội. Hệ thống pháp luật dân chủ, công bằng, nhân đạo, đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, kịp thời, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định, dễ tiếp cận, mở đường cho đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và cơ chế tổ chức thực hiện pháp luật nghiêm minh, nhất quán. Hoàn thiện cơ chế phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp, bảo đảm quyền lực nhà nước là thống nhất, được kiểm soát hiệu quả.

Ảnh 2. TS. Đoàn Đức Lân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, chủ trì Hội nghị phát biểu khai mạc Hội nghị.

Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới” được TS. Đoàn Đức Lân quán triệt trước Hội nghị.

Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và Kết luận Hội nghị lần thứ VI Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về kinh tế - xã hội năm 2022 - 2023 được TS. Cao Đình Sơn thực hiện.

Các nghị quyết được quán triệt tại Hội nghị sẽ giúp cho lãnh đạo các đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành đơn vị thực hiện tốt, đúng, đủ nhiệm vụ chuyên môn, đặc biệt là thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước./

Share for UTB