Sử dụng một số kỹ thuật dạy học tích cực trong tổ chức thảo luận nhóm - nghiên cứu trường hợp dạy học môn chuyên đề Chủ nghĩa xã hội khoa học

THÔNG TIN BÀI BÁO
  • Tên bài báo: Sử dụng một số kỹ thuật dạy học tích cực trong tổ chức thảo luận nhóm - nghiên cứu trường hợp dạy học môn chuyên đề Chủ nghĩa xã hội khoa học
  • Tác giả: Lê Thị Vân Anh - Khoa Cơ sở, Trường Đại học Tây Bắc
  • Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm Hà Nội

 

Share for UTB