1. CƠ HỘI VIỆC LÀM

 • Học viên tốt nghiệp ra trường có đủ điều kiện, năng lực để nghiên cứu chuyên sâu về giáo dục tiểu học, quản lý giáo dục ở các cơ quan nghiên cứu, đơn vị công tác; hoặc, dạy học ờ các trường trung học chuyên nghiệp, cao đăng và đại học phù hợp với chuvên ngành được đào tạo.
 • Học viên có thể làm việc tại các cơ quan nghiên cứu, các Sờ, Ban, Ngành, các lĩnh vực liên quan đến giáo dục tiều học, quàn lý giáo dục.

2. CHUẨN ĐẦU RA

2.1 Chuẩn kiến thức

2.1.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương

 • Hiểu nền tảng triết học, có phương pháp luận trong nhận thức và nghiên cứu thực tiễn đối với các đối tượng thuộc lĩnh vực chuyên môn ngành Giáo dục, chuyên ngành Lí luận và phương pháp dạy học tiểu học.
 • Đạt trình độ ngoại ngữ từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ dành cho Việt Nam theo Quy chế đào tạo thạc sĩ.
 • Có khả năng tổng hợp kiến thức chuyên sâu về giáo dục tiểu học; phân tích và tổng hợp các vấn đề về lí thuyết nâng cao của chương trình Giáo dục Tiểu học.
 • Có khả năng hệ thống hóa các lí thuyết phổ quát về tâm lí, giáo dục học, lí luận dạy học hiện đại; phân tích được ảnh hưởng của các triết lí dạy học đến sự phát triển của lí luận và phương pháp dạy học, giáo dục tiểu học.
 • Phân tích và hệ thống được các vấn đề lí luận về phương pháp nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực khoa học giáo dục nói chung, lĩnh vực giáo dục liên quan tới chuyên ngành Lí luận và Phương pháp dạy học tiểu học nói riêng.

2.1.2. Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành

 • Xác định và phân tích được quan điểm, cơ sở phương pháp luận của lí luận dạy học tiều học, cơ sở phương pháp luận của việc vận dụng lí luận vào thực tiễn dạy học tiểu học.
 • Nắm vững cơ sở khoa học của mỗi loại chương trình giáo dục, phân tích được xu thế phát triển chương trình giáo dục, chương trình giáo dục tiểu học trên thế giói và ở Việt Nam; xác định cơ sở khoa học phát triển chương trình giáo dục, chương trình giáo dục tiêu học ở trường tiêu học, chương trình giáo dục tiêu học ở trình độ cao đãng và đại học ở Việt Nam.
 • Tồng hợp được kiến thức lí luận về năng lực, kĩ năng, lí luận về phát triền các năng lực, kĩ năng của học sinh.
 • Phân tích đánh giá được những tiến bộ trong lí luận giáo dục, trong đánh giá kết quả giáo dục, đánh giá kết quả học tập của học sinh ở tiểu học.
 • Biết các tri thức điều chinh hoạt động nhận thức trong dạy học; hiểu cơ sờ khoa học của hoạt động nhận thức của con người; phân tích được cơ sở khoa học về tư duy, về phát triển tư duy cho học sinh trong dạy học tiểu học.

2.1.3. Luận văn

 • Luận văn thạc sĩ phải là một công trình nghiên cứu khoa học sáng tạo của chính học viên, có đóng góp vê mặt lí luận và thực tiên hoặc có kết quả mới trong nghiên cứu một vân đê khoa học mang tính thòi sự thuộc chuvên ngành Lí luận và Phương pháp dạy học tiều học.

2.2 Chuẩn kỹ năng

2.2.1. Kỹ năng chuyên môn

 • Phân tích, giải thích được cơ sở khoa học của tri thức Toán, Tiếng Việt, Tự nhiên - Xã hội, và các môn học khác trong chương trình tiểu học.
 • Vận dụng được các kiến thức phồ quát về khoa học giáo dục, lí luận và giáo dục tiểu học vào thực tiễn nghiên cứu, dạy học tiểu học.
 • Tổ chức hoạt động nhận thức, phát triền tư duy, năng lực học sinh trong dạy học tiểu học; vận dụng lí luận của tư tưởng đánh giá truyền thống và đồi mới vào đánh giá kết quả học tập, đánh giá năng lực của học sinh tiểu học.
 • Sử dụng các phần mềm hỗ trợ vào việc dạy học tiêu học hiệu quả.
 • Có khả năng xây dựng và phát triển chương trình ở trường tiểu học, chương trình đào tạo giáo viên tiểu học ở trình độ cao đẳng, đại học theo xu hướng tiếp cận năng lực phát triển cho người học; cập nhật, khai thác, xử lí các thông tin về những tiến bộ trong nghiên cứu tâm lí, giáo dục học, lí luận và phương pháp dạy học tiêu học.
 • Tổ chức các hoạt động tiến hành nghiên cứu một đề tài cụ thể; phát hiện, giải quyết các vấn đề của lí luận và thực tiễn về lĩnh vực giáo dục liên quan đên chuyên ngành, về nội dung dạy học tiêu học một cách logic, hệ thông; nâng cao khả năng làm việc độc lập, sáng tạo.

2.2.2. Ngoại ngữ

 • Có kĩ năng sử dụng ngoại ngừ trong giao tiếp, trong lĩnh vực nghiên cứu phù họp với yêu cầu nghề nghiệp, với bối cảnh xã hội, nâng cao hiệu quả nghiên cứu và dạy học tiểu học.

2.3 Phẩm chất đạo đức

 • Yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội.
 • Có phẩm chất đạo đức, ý thức chính trị và ý thức xã hội của công dân; Chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
 • Tham gia các hoạt động chính trị - xã hội; thực hiện nghĩa vụ công dân.
 • Giao tiếp, ứng xử, xây dựng, gìn giữ các mối quan hệ với đồng nghiệp, với học sinh, với xã hội theo chuẩn mực nhà giáo;
 • Thích ứng nhanh với những thay đồi của kinh tế, xã hội, môi trường công tác.
 • Có tác phong mẫu mực và cách thức làm việc khoa học; có tính chuyên nghiệp trong giải quyết vấn đề về dạy học và nghiên cứu khoa học; thích ứng nhanh với với các yêu cầu đổi mới trong chuyên môn và quản lý giáo dục;
  Trung thực, khiêm tốn và lan tỏa trong chuyên môn, trong nghiên cứu khoa học, trong cuộc sống;
  Yêu ngành nghề, không ngừng phấn đấu cho sự tiến bộ của bản thân trong công tác, trong lĩnh vực chuyên môn, khoa học chuyên ngành.
  Chấp hành Luật Giáo dục, các điều lệ, quy chế, và quy định của ngành.
  Làm việc có kỳ luật và trách nhiệm trong tập thể.
  Có phẩm chất và danh dự của nhà giáo.
  Thương yêu, tôn trọng, và đối xử công bằng với học sinh. Giúp đỡ học sinh và cộng tác với phụ huynh.
  Có sự cộng tác với đồng nghiệp và đoàn kết tập thể.
  Có phẩm chất chính trị đạo đức tốt, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;
  Có tinh thần hợp tác tốt trong môi trường công tác và các môi trường hoạt động xã hội.
  Có lối sống lành mạnh phù hợp với bản sắc dân tộc và môi trường giáo dục.

2.4 Năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm

 • Có năng lực quản lí về chuyên môn, nghiệp vụ đã được đào tạo; có sáng kiên trong quá trĩnh thực hiện nhiệm vụ được giao;
 • Có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau; tự học, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm đề nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
 • Có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ thông thường và phức tạp; có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể; có năng lực đánh giá, cải tiến và tự chịu trách nhiệm vê các hoạt động chuyên môn ở quy mô lớn.

3. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Share for UTB