1. CƠ HỘI VIỆC LÀM

 • Học viên tốt nghiệp ra trường có đủ điều kiện, năng lực để nghiên cứu chuyên sâu về lịch sử Việt Nam ở các cơ quan nghiên cứu, đơn vị công tác; hoặc dạy, học ở các trường trung học phổ thông và các trường trung học chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.
 • Học viên có thể làm việc tại các cơ quan nghiên cứu; các bảo tàng; các Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ban nghiên cứu lịch sử Đảng các tỉnh, huyện, các cơ quan ban ngành và các lĩnh vực liên quan đến lịch sử.

2. CHUẨN ĐẦU RA

2.1 Chuẩn kiến thức

2.1.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương

 • Hiểu nền tảng triết học, có phương pháp luận trong nhận thức và nghiên cứu thực tiễn đối với các đối tượng thuộc lĩnh vực chuyên môn ngành Khoa học xã hội, chuyên ngành Lịch sử Việt Nam.
 • Đạt trình độ ngoại ngữ từ bậc 3/6 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam tương đương theo Quy chế đào tạo.

2.1.2. Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành

 • Học viên sẽ được trang bị bổ sung và nâng cao những kiến thức đã học ở trình độ đại học về khoa học lịch sử nói chung, lịch sử Việt Nam nói riêng, trong đó chú trọng đến đương đại; tăng cường kiến thức chuyên sâu về một số lĩnh vực chủ yếu trong tiến trình lịch sử dân tộc cũng như kiến thức chuyên sâu về một số lĩnh vực chủ yếu liên quan đến lịch sử Việt Nam, tiếp cận và lý giải những vấn đề lịch sử đã và đang được đặt ra cho giới sử học nước nhà.
 • Nâng cao khả năng tự nghiên cứu về khoa học lịch sử, nhất là những vấn đề lịch sử Việt Nam, có khả năng nghiên cứu độc lập và làm chủ lĩnh vực chuyên sâu mà mình lựa chọn.
 • Có khả năng đáp ứng nhu cầu kinh tế - xã hội và khả năng hội nhập quốc tế của học viên sau khi tốt nghiệp, có năng lực thực hiện công tác chuyên môn và nghiên cứu khoa học trong ngành, chuyên ngành được đào tạo.

2.1.3. Luận văn

 • Luận văn thạc sĩ phải là một công trình nghiên cứu khoa học sáng tạo của chính học viên, có đóng góp về mặt lí luận và thực tiễn hoặc có kết quả mới trong nghiên cứu một vấn đề khoa học mang tính thời sự thuộc chuyên ngành Ngôn ngữ Việt Nam.
 • Kết quả nghiên cứu trong luận văn phải là kết quả nghiên cứu của chính tác giả và chưa được công bố trong bất cứ công trình nghiên cứu nào của tác giả khác.
 • Nội dung và kết quả nghiên cứu của luận văn phải thể hiện rằng tác giả nắm vững và vận dụng được các kiến thức lí thuyết vào thực tiễn nghiên cứu các vấn đề chuyên môn và chứng tỏ được khả năng nghiên cứu của tác giả.

2.2 Chuẩn kỹ năng

2.2.1. Kỹ năng cứng

 • Có khả năng độc lập nghiên cứu và sử dụng thành thạo các phương pháp chuyên ngành vào nghiên cứu lịch sử Việt Nam và các lĩnh vực nghiên cứu liên ngành (văn hóa. dân tộc học, địa phương học...).
 • Có khả năng cập nhật và ứng dụng các thành tựu mới của khoa học bộ môn vào giảng dạy và nghiên cứu ở cơ quan đơn vị mình công tác.
 • Có kỳ năng tự đổi mới, tự học, tự nghiên cứu (khoa học cơ bản và khoa học giáo dục) đê nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội.

2.2.2. Kỹ năng mềm

 • Biết cách tồ chức một chuyến đi điền dã địa phương sưu tầm và thẩm định các tài liệu, sự kiện lịch sử; tồ chức các hoạt động ngoại khóa theo chủ đề cho học sinh và các hoạt động tham quan học tập...
 • Tổ chức được các hoạt động xã hội và giáo dục, hoạt động phong trào (công tác Đoàn thanh niên cộng sàn Hồ Chí Minh) ở trường trung học phồ thông và các cơ sở giáo dục.
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng thông dụng và phần mền dạy học như: Word, Excel, PowerPoint; biết khai thác thông tin trên mạng internet.

2.2.3. Ngoại ngữ

 • Có kĩ năng sừ dụng ngoại ngừ phù hợp với yêu cầu nghề nghiệp, với bối cảnh xã hội, nâng cao hiệu quả nghiên cứu và dạy học Lịch sử Việt Nam.

2.3 Phẩm chất đạo đức

 • Yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội.
 • Có phẩm chất đạo đức, ý thức chính trị và ý thức xã hội của công dân; Chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
 • Tham gia các hoạt động chính trị - xã hội; thực hiện nghĩa vụ công dân.
 • Giao tiếp, ứng xử, xây dựng, gìn giữ các mối quan hệ với đồng nghiệp, với học sinh, với xã hội theo chuẩn mực nhà giáo;
 • Thích ứng nhanh với những thay đổi của kinh tế, xã hội, môi trường công tác.
 • Có tác phong mẫu mực và cách thức làm việc khoa học; có tính chuyên nghiệp trong giải quyêt vân đê vê dạy học và nghiên cứu khoa học; thích ứng nhanh với với các yêu cầu đồi mới trong chuyên môn và quản lý giáo dục;
 • Trung thực, khiêm tốn và lan tỏa trong chuyên môn, trong nghiên cứu khoa học, trong cuộc sống;
 • Yêu ngành nghề, không ngừng phấn đấu cho sự tiến bộ của bản thân trong công tác, trong lĩnh vực chuyên môn, khoa học chuyên ngành.
 • Chấp hành Luật Giáo dục, các điều lệ, quy chế, và quy định của ngành.
 • Làm việc có kỳ luật và trách nhiệm trong tập thề.
 • Có phẩm chất và danh dự của nhà giáo.
 • Thương yêu, tôn trọng, và đối xử công bằng với học sinh. Giúp đỡ học sinh và cộng tác với phụ huynh.
 • Có sự cộng tác với đồng nghiệp và đoàn kết tập thê.Có phẩm chất chính trị đạo đức tốt, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;
 • Có tinh thần họp tác tốt trong môi trường công tác và các môi trường hoạt động xã hội.
 • Có lối sống lành mạnh phù hợp với bàn sắc dân tộc và môi trường giáo dục.

2.4 Năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm

 • Các học viên cao học tốt nghiệp Thạc sĩ Lịch sử Việt Nam có khả năng giảng dạy và làm việc tại các trường đại học, cao đẳng có chuyên ngành Lịch sử, Lịch sử Việt Nam, biên tập báo chí, xuất bản và truyền thông...; hoặc công tác tại các viện nghiên cứu về Lịch sử; các bảo tàng; các sở, ban, ngành trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục cũng như các cơ quan Nhà nước có nhu cầu sử dụng cán bộ có trình độ cao về Lịch sử.
 • Có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ thông thường và phức tạp; có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể; có năng lực đánh giá, cải tiến và tự chịu trách nhiệm về các hoạt động chuyên môn ở quy mô lớn.

3. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Share for UTB