Ngày 06 tháng 9 năm 2021, Chi bộ Đào tạo đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Công tác đào tạo của Trường Đại học Tây Bắc dưới ánh sáng Nghị quyết đại hội Đảng các cấp”. Đây là hoạt động được tổ chức nhằm thực hiện Kế hoạch số 26-KH/ĐU ngày 6 tháng 5 năm 2021 của Đảng ủy Trường Đại học Tây Bắc về “Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Việc đăng ký và lựa chọn chuyên đề này nhằm quán triệt tới đảng viên trong Chi bộ nghị quyết Đại hội Đảng các cấp về công tác giáo dục, đào tạo, đồng thời còn là dịp để các đảng viên nhìn nhận, đánh giá nhiệm vụ trọng tâm công tác đào tạo của Trường Đại học Tây Bắc trong giai đoạn hiện nay.

 

Để chuẩn bị cho buổi sinh hoạt chuyên đề, Chi bộ Đào tạo đã xây dựng Kế hoạch, phân công các đảng viên trong Chi bộ sưu tập tư liệu và viết các báo cáo. Nội dung các báo cáo tập trung về các vấn đề giáo dục, đào tạo được thể hiện trong các nghị quyết Đại hội, từ đó đánh giá, nhìn nhận nhiệm vụ trọng tâm trong công tác đào tạo của Nhà trường.

Tham dự buổi sinh hoạt Chuyên đề có dầy đủ các đảng viên của Chi bộ. Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên đã được nghe các báo cáo:

Báo cáo “Định hướng đào tạo nguồn nhân lực và giáo dục được thể hiện trong Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu nhiệm kỳ 2020 - 2025” do đồng chí Vì Thị Xuân Thủy - Chi ủy viên - trình bày. Báo cáo đã tổng hợp, phân tích khái quát các nội dung chính về định hướng đào tạo nguồn nhân lực và giáo dục được thể hiện trong các Nghị quyết Đại hội.

 

Đ/c Vì Thị Xuân Thủy trình bày báo cáo tại buổi sinh hoạt chuyên đề

Báo cáo “Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Tây Bắc về công tác đào tạo của Trường” do đồng chí Khổng Cát Cương - Phó Bí thư chi bộ - trình bày. Báo cáo không chỉ thể hiện đầy đủ các nội dung Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Tây Bắc về công tác đào tạo mà còn nhìn nhận trong mối quan hệ với các định hướng lớn được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Đ/c Khổng Cát Cương trình bày báo cáo tại buổi sinh hoạt chuyên đề

Báo cáo “Nâng cao chất lượng đào tạo của Trường Đại học Tây Bắc gắn với nhu cầu xã hội và thị trường lao động” do đồng chí Đỗ Hồng Đức - Bí thư chi bộ - trình bày. Đây là báo cáo có tính chất tổng hợp, nhìn nhận về công tác đào tạo được soi chiếu, định hướng dưới ánh sáng Nghị quyết đại hội đảng các cấp, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo của Trường Đại học Tây Bắc.

 

Đ/c Đỗ Hồng Đức trình bày báo cáo tại buổi sinh hoạt chuyên đề

Báo cáo “Vai trò của giảng viên trong công tác đào tạo giai đoạn 2020 - 2025” do đồng chí Vũ Thị Đức trình bày. Báo cáo thể hiện những yêu cầu về phẩm chất, năng lực, kỹ năng cần có đối với giảng viên, đồng thời khẳng định giảng viên là nhà giáo, nhà khoa học và nhà cung ứng dịch vụ xã hội.

 

Đ/c Vũ Thị Đức trình bày báo cáo tại buổi sinh hoạt chuyên đề

Sau khi nghe các ý kiến trao đổi, thảo luận, đồng chí Đỗ Hồng Đức đã khái quát lại nội dung, ý nghĩa các báo cáo đã được trình bày tại buổi sinh hoạt. Đồng chí mong muốn rằng các đảng viên tham dự sinh hoạt chuyên đề không dừng lại ở việc nhận thức, mà từ nhận thức đó cố gắng nâng cao năng lực bản thân, đóng góp tốt nhất cho công tác đào tạo của Nhà trường trong thời gian tới./.

Share for UTB