Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống Covid-19; Chỉ thị số 79/CT-BGDĐT ngày 28/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở giáo dục và đào tạo, Trường Đại học Tây Bắc ra Thông báo số 153/TB-ĐHTB ngày 24/02/2021 về việc chuẩn bị các điều kiện để sinh viên đi học trở lại sau Tết Nguyên Đán 2021. Nội dung của thông báo nêu rõ: tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19, ngăn chặn và phát hiện kịp thời cán bộ, viên chức, người lao động và người học có triệu chứng bị nhiễm Covid-19.  

 

Sinh viên xếp hàng chờ kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn phòng chống dịch Covid-19 tại chốt Giảng đường Nhà B trước giờ vào lớp 

Thực hiện thông báo, các đơn vị trong trường đã tiến hành thực hiện các nội dung, biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với cán bộ, công chức, sinh viên và lưu học sinh Lào, các công việc đã thực hiện bao gồm:  

Một là, kiểm tra thân nhiệt cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể sinh viên trong trường. Ban lãnh đạo thông báo, yêu cầu tổ chức khai báo y tế cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và sinh viên. Thời gian di trú phải khai báo từ 01/03/2021 đến hết ngày 14/03/2021, Thời gian hoàn thiện văn bản khai báo vào các buổi sáng từ 6h30 đến 10h50, các buổi chiều từ 12h40 đến 16h50. Địa điểm khai báo tại sảnh nhà điều hành, các giảng đường nhà A, B, C, khu ký túc xá sinh viên. Ở mỗi địa điểm, nhà trường phối hợp với các đoàn thể phân công cán bộ và sinh viên trực, bắt đầu thực hiện từ ngày 26/02/2021 đến 28/02/2021.  

Hai là, Nhà trường giao cho Phòng Công tác chính trị và Quản lý người học (CTCT-QLNH) đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và sinh viên khuyến cáo thực hiện “Thông điệp 5K” để chủ động phòng, chống dịch bệnh - chung sống an toàn với đại dịch Covid-19. Phòng cũng phân công lịch trực hàng ngày cho cán bộ và sinh viên tham gia kiểm tra thân nhiệt tại các chốt, chuẩn bị biên bản để cán bộ và sinh viên ký xác nhận sau khi kết thúc thời gian kiểm tra thân nhiệt, cử cán bộ thường trực để xử lý các vấn đề phát sinh liên quan khác (nếu có)... 

Ba là Nhà trường giao cho Trạm Y tế bố trí, phân công 01 cán bộ y tế thường trực tại phòng làm việc để kịp thời xử lý, hướng dẫn, tổ chức tập huấn cho cán bộ và sinh viên tham gia kiểm tra thân nhiệt. Trạm cần chuẩn bị dung dịch sát khuẩn tay nhanh tại các chốt kiểm tra thân nhiệt, chuẩn bị khẩu trang dự phòng cho sinh viên không đeo khẩu trang đến giảng đường. Trạm cũng phát khẩu trang cho cán bộ và sinh viên tham gia kiểm tra thân nhiệt, chuẩn bị tờ khai y tế tại các chốt kiểm tra thân nhiệt, kiểm tra các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và sinh viên, ghi biên bản trực và báo cáo Ban Giám hiệu và Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Nhà trường. Hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và sinh viên bị sốt ≥ 37,5°C cách thức xử lý theo hướng dẫn (nếu có). 

Bốn là, Nhà trường giao cho Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên có trách nhiệm thông báo, tuyên truyền để sinh viên tình nguyện đăng ký tham gia kiểm tra thân nhiệt. Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên lập danh sách và phân công sinh viên thực hiện kiểm tra thân nhiệt tại các chốt, báo cáo Phòng CTCT-QLNH tổng hợp. Cử cán bộ tham gia phụ trách tại các địa điểm kiểm tra thân nhiệt. Cử sinh viên kê bàn ghế tại các chốt kiểm tra thân nhiệt. 

Năm là, Nhà trường giao cho Phòng Quản trị Cơ sở vật chất cử cán bộ bảo vệ hỗ trợ tại các địa điểm kiểm tra thân nhiệt, xử lý các tình huống như: ùn tắc, gây gổ, chống đối… ; cử nhân viên phụ trách đóng, mở cửa tại các địa điểm kiểm tra thân nhiệt theo đúng thời gian quy định. 

Sáu là, đối với Ban Quản lý Khu Nội trú, cần cử cán bộ, chuyên viên phối hợp cùng Trạm Y tế kiểm tra thân nhiệt tại các khu ký túc xá có sinh viên trở về trường trước ngày 01/3/2021. Cử cán bộ, chuyên viên kiểm tra giám sát thường xuyên tại Nhà ăn sinh viên về việc chấp hành phòng, chống dịch an toàn, hiệu quả. 

Bẩy là, đối với các khoa, cần tích cực tuyên truyền thực hiện Thông báo số 153/TB-ĐHTB ngày 24/2/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong toàn trường, thông tin, liên lạc đến tất cả sinh viên thực hiện việc đeo khẩu trang và kiểm tra thân nhiệt trước khi vào trường và thực hiện khai báo y tế trực tuyến theo quy định của Bộ Y tế. 

Nhà trường yêu cầu các đơn vị phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung theo kế hoạch; đề nghị cán bộ và sinh viên tham gia trực thực hiện nghiêm túc lịch phân công, nhận khẩu trang, dung dịch sát khuẩn tại Trạm Y tế, đeo khẩu trang khi thực hiện nhiệm vụ, có trách nhiệm thông báo cho Trạm Y tế khi có các trường hợp bị sốt ≥37,5°C và hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và sinh viên thực hiện nghiêm túc.  

Bắt đầu từ 7 giờ sáng thứ 2 (ngày 01/3), toàn trường đã ra quân và nghiêm túc thực hiện hướng dẫn kiểm tra thân nhiệt, dùng khẩu trang, dung dịch sát khuẩn khử trùng cho sinh viên tại các điểm chốt ra vào giảng đường trước khi sinh viên vào lớp học buổi đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021. 

Việc kiểm tra thân nhiệt cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và sinh viên, lưu học sinh Lào trong trường sẽ kéo dài trong vòng 14 ngày (kể từ ngày 01/03/2021 đến hết ngày 14/03/2021)./. 

 

Sinh viên xếp hàng chờ kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn phòng, chống dịch Covid-19 tại chốt Giảng đường Nhà B trước giờ vào lớp 

 

Sinh viên xếp hàng chờ kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn phòng chống dịch Covid-19 tại chốt Giảng đường Nhà A trước giờ vào lớp 

Share for UTB