Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng xác định bảo vệ môi trường vừa là nội dung vừa là mục tiêu phát triển kinh tế bền vững của đất nước. Để đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường đi vào cuộc sống, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch Số 46 – KH/BTGTU, ngày 13/9/2021 về Tuyên truyền bảo vệ môi trường, góp phần phát triển bền vững đất nước.

 

Ba mục tiêu và bốn nội dung cơ bản

“Tuyên truyền bảo vệ môi trường góp phần phát triển bền vững đất nước” được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng thông qua ba mục tiêu sau:

Thứ nhất, Tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội lần thứ XV của Đảng bộ tỉnh và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh về bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.

Thứ hai, thông qua tuyên truyền phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp cũng như các tổ chức, cá nhân và cộng đồng xã hội trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và bảo vệ môi trường.

Thứ ba, công tác tuyên truyền cần tiến hành thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm; đổi mới, đa dạng hóa nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với các đối tượng.

Về nội dung, công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường cần triển khai qua bốn nội dung tuyên truyền:

Một, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kết luận số 56-KL/TW ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về “chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”, Luật Bảo vệ môi trường 2020; Nghị định số 53/2020/NĐ-CP, ngày 5/5/2020 của Chính phủ về “Quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải”, Nghị định số 54/2021/NĐ-CP, ngày 21/5/2021 của Chính phủ “Quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường”, Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh thời kỳ 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2050, Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Chương trình số 20-CTr/TU, ngày 10/02/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI; Kế hoạch số 198-KH/TU ngày 17/03/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 56-KL/TW ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về “chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”; Chương trình số 01-CTr/TU ngày 03/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025…

 

Bảo vệ môi trường góp phần phát triển kinh tế bền vững của đất nước

Hai, tuyên truyền những kết quả, thành tựu trong công tác bảo vệ môi trường, công tác kiểm tra, giám sát và kiểm soát về môi trường được tăng cường, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật một số vụ gây ô nhiễm nghiêm trọng; thúc đẩy sử dụng nguồn năng lượng tái tạo, thân thiện với môi trường, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu, găn sbaor vệ môi trường, đảm bảo an ninh sinh thái; phân tích chỉ rõ những hạn chế, bất cập trong công tác kiểm soát các hoạt động khai thác tài nguyên, công tác nắm bắt, dự báo và xử lý các vụ việc ô nhiễm môi trường..., Phát hiện, biểu dương và nhân rộng mô hình hay, điển hình tiên tiến trong các hoạt động, phong trào quần chúng bảo vệ môi trường gắn với việc tuyên truyền, phê phán những hành vi vi phạm pháp luật về môi trường.

 

Ba, tuyên truyền những tác động, cản trở của sự ô nhiễm, suy thoái môi trường tới mục tiêu phát triển bền vững của đất nước nói chung và của tỉnh nói riêng; những khó khăn, thách thức đặt ra trong công tác bảo vệ môi trường hiện nay. Tập trung tuyên truyền, thúc đẩy tăng trưởng xanh; các hoạt động về ngày Môi trường Thế giới (05/6), tháng Hành động vì Môi trường;…

 

Bốn, tuyên truyền thông tin tích cực, có định hướng; đấu tranh, phản bác lại những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, lợi dụng những hạn chế, bất cập trong công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Hình thức tuyên truyền:

Hình thức tuyên truyền được định hướng thông qua ba hình thức cụ thể sau:

Thứ nhất, tuyên truyền thông qua việc lồng ghép các nội dung tại các hội nghị quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng do các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở tổ chức; trong chương trình hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy và huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc.

Thứ hai, lồng ghép nội dung về chủ trương, nhiệm vụ bảo vệ môi trường vào chương trình các lớp bồi dưỡng, tập huấn cán bộ cơ sở tại các trung tâm chính trị cấp huyện.

Thứ ba, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng: Đăng tải các văn bản chỉ đạo, các bài viết về bảo vệ môi trường trên báo chí, bản tin của các cơ quan truyền thông; bản tin "Thông báo nội bộ" phục vụ sinh hoạt chi bộ, các tài liệu thông tin chuyên đề,…

 

Share for UTB