Vào ngày 18/5/1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ đến dự và chúc mừng Đại hội Đại biểu Hội Phổ biến khoa học và kỹ thuật (KH&KT) Việt Nam toàn quốc lần thứ nhất (tiền thân của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam ngày nay). Trong bài phát biểu của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổng kết những luận điểm quan trọng nhất về phát triển KH&CN ở nước nhà, đồng thời giao nhiệm vụ vừa khó khăn, nhưng lại vừa vinh quang này cho giới trí thức KH&CN Việt Nam.

Người khẳng định: “Chúng ta đều biết rằng trình độ KH&KT của ta hiện nay còn thấp kém. Lề lối sản xuất chưa cải tiến được nhiều. Cách thức làm việc còn nặng nhọc. Năng suất lao động còn thấp. Phong tục tập quán lạc hậu nhiều. Nhiệm vụ của khoa học là ra sức cải biến những cái đó… Khoa học phải tự sản xuất mà ra và phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần chúng, nhằm nâng cao năng suất lao động và không ngừng cải thiện đời sống của nhân dân… Các cô, các chú phải ra sức đem hiểu biết KH&KT của mình truyền bá rộng rãi trong nhân dân lao động, để nhân dân thi đua sản xuất nhiều, nhanh, tốt, rẻ…”.

 

Lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trải qua gần 60 năm nhưng vẫn còn nguyên giá trị, thể hiện tầm nhìn chiến lược sâu rộng, tư tưởng lớn của Người đối với định hướng phát triển lâu dài của nền KH&CN nước nhà.

Học tập và lĩnh hội tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam không ngừng lớn mạnh, có mặt trong mọi ngành khoa học, mọi lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội trên khắp mọi miền đất nước và hội nhập với những nền KH&CN tiên tiến trên thế giới. KH&CN không chỉ khẳng định vai trò và sức mạnh vô cùng to lớn trong các lĩnh vực công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước mà còn trở thành động lực then chốt của sự nghiệp đổi mới và phát triển.

Để nêu cao tinh thần, trách nhiệm của cộng đồng xã hội đối với sự nghiệp KH&CN, tôn vinh quá trình lao động, sáng tạo, cống hiến của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam, ngày 18/6/2013, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật KH&CN và thống nhất chọn ngày 18 tháng 5 hàng năm là Ngày KH&CN Việt Nam (quy định tại Điều 7, Luật KH&CN sửa đổi được Quốc hội thông qua năm 2013 - Luật số 29/2013/QH13). Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam là ngày hội để tôn vinh những người làm khoa học, giới thiệu các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thúc đẩy chuyển giao khoa học công nghệ vào sản xuất.

Nhìn lại năm qua, Nhà trường đã có nhiều công trình nghiên cứu xuất sắc, đã triển khai 01 Chương trình KH&CN cấp Bộ: Nghiên cứu phát triển nông nghiệp sinh thái bền vững gắn với bảo tồn tài nguyên thiên nhiên vùng Tây Bắc Việt Nam; 22 đề tài KH&CN cấp Bộ (trong đó có 07 đề tài KH&CN nhánh thuộc chương trình KH&CN cấp Bộ; 02 đề tài thuộc Chương trình Vật lý và 01 đề tài thuộc Chương trình 562); 07 đề tài cấp tỉnh trong đó: Sơn La: 03, Điện Biên: 03, Hòa Bình: 01; 05 đề tài chuyển tiếp từ 2018 (trung tâm NCKH&CGCN: 04; Trung tâm Đào tạo dịch vụ Kinh tế: 01) và 05 đề tài thực hiện từ năm 2019 (Trung tâm Đào tạo dịch vụ Kinh tế: 02; Trung tâm NCKH&CGCN: 01; Khoa Cơ sở: 01); 58 đề tài cấp Cơ sở, trong đó 2 đề tài chuyển tiếp từ 2018 (đề tài thực hiện 02 năm) và 56 đề tài thực hiện từ năm 2019.

Trong năm 2020 Nhà trường có 298 bài báo đăng trên tạp chí trong nước (tăng 114 bài so với năm 2019) và 26 bài báo quốc tế trong danh mục ISI/Scopus (tăng 8 bài so với năm 2019). Một số cá nhân tiêu biểu trong lĩnh vực công bố quốc tế như: NCS. Phạm Đình Thành: 05 bài ISI, PGS.TS. Phạm Văn Anh: 04 bài ISI, TS. Vũ Phong Lâm: 02 bài ISI, TS. Hoàng Ngọc Anh và Lê Văn Hà: 02 bài Scopus…

Do diễn biến phức tạp của dịch bênh Covid-19, Trường Đại học Tây Bắc không tổ chức buổi gặp mặt các nhà khoa học, Nhà trường trân trọng gửi lời cám ơn đến toàn thể các đồng chí giảng viên, cán bộ, các nhà khoa học, các cán bộ nghiên cứu, cán bộ quản lý hoạt động khoa học công nghệ trong toàn Trường, chúc toàn thể các đồng chí một năm mới có thêm nhiều cống hiến và thành tựu rực rỡ.

Share for UTB