Từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 3 năm 2021, tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, đã diễn ra Hội thảo Giám sát xu hướng tìm việc làm của sinh viên tốt nghiệp ở Việt Nam.

Điều phối, đối tác của dự án là ALMALAUREA (Hiệp hội các Trường Đại học). Trong đó bao gồm:

- Việt Nam gồm 11 đơn vị: Đại học Hà Nội; Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông; Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW; Học viện Nông nghiệp Việt Nam; Đại học Thái Nguyên; Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Trường Đại học Nội vụ Hà Nội; Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội; Trường Đại học Hạ Long; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Hà Nội.

- Liên minh Châu Âu gồm: FH JOANNEUM, University of Applied Sciences Universitat de Barcelona; International Consulting and Mobility Agency Sociedad de Responsabilidad Limitada; Agencia Nacional de Evaluacion de la Calidad y Acreditacion.

- Trường Đại học Tây Bắc tham dự Hội thảo với tư cách là khách mời của Dự án.

MOTIVE là giai đoạn 2 của Dự án VOYAGE hướng tới xây dựng một trung tâm Quốc gia về theo dõi khả năng tham gia thị trường lao động và thành công trong sự nghiệp của sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Mục tiêu dự án sẽ đảm bảo hệ thống giáo dục đại học, giải quyết được những khó khăn trong việc thực hiện chính sách cải cách về theo dõi sinh viên sau tốt nghiệp tại Việt Nam, cụ thể:

- Tăng cường khả năng theo dõi sinh viên sau tốt nghiệp của Việt Nam.

- Xây dựng kỹ năng khai thác dữ liệu sinh viên tốt nghiệp để cải cách chính sách và đảm bảo chất lượng giáo dục của Việt Nam.

- Tăng cường hợp tác giữa các trường đại học của Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc theo dõi sinh viên sau tốt nghiệp.

- Tăng cường mối liên kết giữa ngành giáo dục đại học và xã hội.

Về đối tượng tiếp cận của dự án bao gồm:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam.

- Các Đại học, Trường Đại học, cao đẳng, học viện.

- Sinh viên/sinh viên đã tốt nghiệp.

Các gói của dự án bao gồm:

  • WP.1. Nâng cao năng lực cho sinh viên tốt nghiệp, nghiên cứu dựa trên các công cụ công nghệ thông tin.
  • WP.2. Phát triển các công cụ và phương pháp luận để theo dõi sinh viên tốt nghiệp ở Việt Nam.
  • WP.3. Khảo sát, theo dõi sinh viên tốt nghiệp thí điểm ở Việt Nam.
  • WP.4. Tăng cường mối liên kết giữa ngành giáo dục đại học và xã hội.
  • WP.5. Phổ biến.
  • WP.6. Trung tâm theo dõi sinh viên tốt nghiệp Việt Nam.
  • WP.7. Công cụ chất lượng để thực hiện dự án.
  • WP.8. Quản lý dự án.

Kết quả hướng tới của dự án:

- Thành lập trung tâm theo dõi sinh viên sau tốt nghiệp cấp quốc gia.

- Đào tạo cho các nhân sự đại học của phía Việt Nam.

- Các buổi Hội nghị và Hội thảo.

- Bảng câu hỏi và tài liệu về phương pháp theo dõi sinh viên tốt nghiệp.

- Báo cáo khảo sát sinh viên sau tốt nghiệp.

- Tài liệu khuyến nghị về quản trị trường Đại học và các chính sách chiến lược.

Toàn bộ kinh phí của dự án được liên minh Châu Âu tài trợ.

Một số hình ảnh của Hội thảo:

Share for UTB