Tin tức hoạt động

Sáng ngày 24/01/2024, tại Hội trường lớn Trường Đại học Tây Bắc, Đảng ủy Trường Đại học Tây Bắc đã long trọng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, triển khai thực hiện các văn bản của trung ương và các kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho toàn thể đảng viên Đảng bộ Trường.

Tham dự Hội nghị có sự tham dự của đồng chí Đoàn Đức Lân - Nguyên Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; đồng chí Nguyễn Thị Lan Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng KHCN-HTQT; đồng chí Đỗ Hồng Đức - Uỷ viên Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ, Phó Hiệu trưởng Phụ trách Trường; đồng chí Hoàng Ngọc Anh - Uỷ viên BCH Đảng bộ, Ủy viên UBKT Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; các đồng chí trong BCH Đảng bộ cùng toàn thể các đồng chí đảng viên trong Đảng bộ Nhà trường.

Ảnh 1. Đồng chí Nguyễn Thị Lan Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng KHCN-HTQT - phát biểu khai mạc và thực hiện quán triệt Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 của BCH Trung ương và Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị tại Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, trước hết đồng chí Nguyễn Thị Lan Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng KHCN-HTQT đã thay mặt các đồng chí trong BCH Đảng bộ nhiệt liệt chào mừng và chúc lời chúc tốt đẹp nhất tới các đồng chí đảng viên trong toàn Đảng bộ đã đến tham dự Hội nghị. Nghị quyết của Đảng là những định hướng phát triển đất nước, là một trong những phương thức quan trọng của Đảng, thể hiện ý chí, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với các lĩnh vực của đời sống. Vì vậy, sau khi Nghị quyết được ban hành, cấp ủy các cấp phải tổ chức học tập, quán triệt trong cán bộ đảng viên và tuyên truyền sâu rộng tới nhân dân. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, then chốt nhằm tạo sự thống nhất nhận thức và hành động cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong nhân dân, là tiền đề cho sự thành công trong tổ chức thực hiện Nghị quyết, đảm bảo Nghị quyết đi vào cuộc sống. Do đó, việc học tập Nghị quyết của Đảng là một nhiệm vụ quan trọng của Đảng, của hệ thống chính trị cũng như của mỗi cán bộ đảng viên.

Sau phần khai mạc, Hội nghị tiến hành nghiên cứu, học tập, nghe quán triệt vắn tắt các nội dung chủ yếu của các Nghị quyết, Quy định, Chỉ thị, Kết luận, Hướng dẫn của các cấp ủy Đảng. Các văn bản được quán triệt, bao gồm: Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương về “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”; Kế hoạch của Trung ương, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy về triển khai, thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW; Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về “Kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án”; Kế hoạch của BTV Tỉnh ủy về triển khai, thực hiện Quy định số 132-QĐ/TW; Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”; Kế hoạch của Trung ương, BTV Tỉnh ủy về triển khai, thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW; Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương về “Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”; Kế hoạch của Trung ương, BTV Tỉnh ủy về triển khai, thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW; Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư về “Tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới”; Hướng dẫn số 98-HD/BTGTU ngày 02/01/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Kết luận số 61-KL/TW ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng”; Kế hoạch của BTV Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 61-KL/TW; Nghị quyết số 41- NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới”; Kế hoạch của BTV Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW; Kết luận số 62-KL/TW ngày 02/10/2023 của Bộ Chính trị ban hành về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng khóa XII về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Kế hoạch của BTV Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 62- KL/TW; Quy định số 124-QĐ/TW ngày 04/10/2023 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; Hướng dẫn số 25-HD/BTCTW ngày 10/11/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; Hướng dẫn của BTV Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Hướng dẫn số 25-HD/BTCTW; Quy định số 110-QĐ/TW ngày 06/7/2023 của Ban Bí thư về luân chuyển cán bộ trong ngành Kiểm tra Đảng; Quy định số 131- QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; Kế hoạch của BTV Tỉnh ủy về triển khai, thực hiện Quy định số 131-QĐ/TW; Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của BCH Trung ương về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, trong công tác cán bộ; Quy định số 116-QĐ/TW ngày 28/7/2023 của Ban Bí thư về chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin, tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và văn bản của Tỉnh ủy về triển khai, thực hiện Quy định số 116-QĐ/TW ngày 28/7/2023 của BTV Tỉnh ủy về chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin, tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đồng chí Nguyễn Thị Lan Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng KHCN-HTQT - kết luận Hội nghị. Thứ nhất, Đảng ủy cần tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các đảng viên trong toàn Đảng bộ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nghiên cứu, học tập, quán triệt các văn bản của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Thứ hai, đề cao vai trò lãnh đạo của các đồng chí cấp ủy và trách nhiệm của người đứng đầu trong việc triển khai các Nghị quyết của Đảng, các văn bản của Trung ương đến từng đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đạt những chuyển biến rõ rệt về chất lượng sau khi quán triệt các văn bản của Trung ương và của Tỉnh ủy. Thứ ba, Đảng bộ sẽ tiếp tục nghiên cứu, xây dựng một số kế hoạch theo đúng chỉ đạo của Tỉnh ủy.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Ảnh 2. Đồng chí Đỗ Hồng Đức - Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Hiệu trưởng Phụ trách Trường – báo cáo viên tại Hội nghị.

Ảnh 3. Đồng chí Hoàng Ngọc Anh - Ủy viên BCH Đảng bộ, Ủy viên UBKT Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng – báo cáo viên tại Hội nghị.

Ảnh 4. Đồng chí Dương Văn Mạnh - Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng CTCT-QLNH – báo cáo viên tại Hội nghị 

 

Share for UTB