Tin tức hoạt động

Ngày 28/10/2020, Hội đồng trường Trường Đại học Tây Bắc đã tổ chức Hội nghị lần thứ 2. Ông Đoàn Đức Lân – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường chủ trì Hội nghị.

Tham gia Hội nghị có Ông Chu Lê Chinh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu; Ông Đinh Thanh Tâm – Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; Ông Nguyễn Triệu Sơn – Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở; các thành viên khác của Hội đồng Trường, đại diện các đơn vị: Phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng Công tác Chính trị và Quản lý người học, Phòng Kế toán – Tài chính và đại diện nhóm tác giả đề án thành lập hai trung tâm tự chủ.

Ông Đoàn Đức Lân – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường báo cáo tại Hội nghị

Hội nghị đã thảo luận các nội dung: Báo cáo tình hình công việc đã thực hiện từ 26/5/2020 (từ Phiên họp thứ nhất) đến nay và thảo luận về các nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng Trường trong quý IV năm 2020; Báo cáo của Hiệu trưởng về tình hình chỉ đạo thực hiện các nghị quyết và văn bản kiến nghị của Hội đồng Trường từ ngày 26/5/2020 đến ngày 01/10/2020; một số quy chế, kế hoạch, đề án và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng Trường theo tờ trình của Hiệu trưởng.

Các thành viên tham gia Hội nghị đã dành nhiều thời gian trao đổi về Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Trường, đề án thành lập các Trung tâm: Trung tâm Nông nghiệp Hữu cơ, Trung tâm Thúc đẩy khởi sự, khởi nghiệp kinh doanh và thu hút đầu tư vùng dân tộc miền núi, góp ý kiến vào nội dung Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 nghĩa trang nhân dân thành phố Sơn La.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội đồng Trường đã thống nhất quyết nghị các nội dung quan trọng như sau:

 1. Thông qua Báo cáo tình hình công việc đã thực hiện từ 26/5/2020 đến nay và dự kiến các nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng Trường trong quý IV năm 2020; Báo cáo thực hiện các nghị quyết, văn bản kiến nghị của Hội đồng Trường từ ngày 26/5/2020 đến ngày 01/10/2020 của Hiệu trưởng.
 2. Thông qua Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Trường. Giao Phòng Tổ chức – Hành chính và Thư ký Hội đồng Trường phối hợp chỉnh sửa, hoàn thiện Quy chế để ban hành.
 3. Thông qua các văn bản: Chính sách bảo đảm chất lượng; Kế hoạch giám sát năm 2020 – 2021; Kế hoạch giám sát công tác quản lý tài sản; Quy chế dân chủ ở cơ sở, Quy định tạm thời các hoạt động quản lý và thanh quyết toán cho công tác quản lý visa, thị thực, hộ chiếu cho các Lưu học sinh nước CHDCND Lào tại Trường.
 4. Nhất trí thành lập Trung tâm Thúc đẩy khởi sự, khởi nghiệp kinh doanh và thu hút đầu tư vùng dân tộc miền núi, là trung tâm tự chủ trực thuộc Trường. Giao Hiệu trưởng chỉ đạo thực hiện thành lập Trung tâm theo đúng quy định.
  Đối với Trung tâm Nông nghiệp hữu cơ: Căn cứ vào nhu cầu của nhóm dự thảo Đề án để xem xét bổ sung chức năng, nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực Nông nghiệp hữu cơ vào một số trung tâm hiện có của Trường.
 5. Nhất trí mở các ngành đào tạo: Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam (mã ngành: 7220101), Sư phạm Khoa học Tự nhiên (mã ngành: 7140247), Chính trị học (mã ngành: 7310201), Tâm lý học (mã ngành: 7310401). Giao Hiệu trưởng chỉ đạo các đơn vị liên quan xây dựng đề án, hoàn thiện, bổ sung, cập nhật thông tin vào hồ sơ mở ngành, tiếp tục thực hiện các thủ tục theo đúng quy định.
 6. Nhất trí về chủ trương thông qua Kế hoạch kinh phí thu chi hoạt động thường xuyên năm học 2020 – 2021 của Trường theo Tờ trình số 1132/TTr-ĐHTB ngày 26/10/2020 của Hiệu trưởng. Thống nhất chủ trương về việc lắp đặt mới máy chiếu và màn hình tại Hội trường lớn. Giao Hiệu trưởng chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định.
 7. Thống nhất chủ trương lập Đề án về tăng cường ứng dụng công nghệ thông. Giao cho Hiệu trưởng chỉ đạo xây dựng Đề án, tìm nguồn kinh phí thực hiện.
 8. Về việc tham gia ý kiến vào nội dung Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 nghĩa trang nhân dân thành phố Sơn La, Hội đồng Trường thống nhất ý kiến như sau:
 • Không nhất trí với Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 nghĩa trang nhân dân thành phố Sơn La.
  Ban Giám hiệu kịp thời gửi kiến nghị đến các cơ quan liên quan của tỉnh Sơn La và Trung ương về việc không đồng ý với quy hoạch xây dựng nghĩa trang nhân dân thành phố Sơn La tại khu Phiêng Khá, bản Buổn, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La.
 • Hội đồng Trường kịp thời gửi kiến nghị đến các cơ quan liên quan của tỉnh Sơn La và Trung ương về việc không đồng ý với quy hoạch xây dựng nghĩa trang nhân dân thành phố Sơn La tại khu Phiêng Khá, bản Buổn, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La.
Share for UTB