1. GIỚI THIỆU CHUNG

Đào tạo ra các cử nhân trình độ Đại học Tài chính – Ngân hàng có kỹ năng nghề nghiệp thành thạo, vận dụng và phát triển tốt các kỹ năng mềm, kỹ năng tự học phát triển bản thân, có phẩm chất đạo đức tốt để có thể hành nghề trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng tại các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp kinh doanh, cơ quan hành chính nhà nước.

2. CƠ HỘI VIỆC LÀM

 • Các tổ chức tín dụng: chuyên viên các phòng chức năng liên quan đến tín dụng tại các ngân hàng thương mại, ngân hàng Nhà nước, quỹ tín dụng, HTX tín dụng, các nhóm tín dụng.
 • Các tổ chức kinh doanh trên thị trường tài chính: là chuyên viên tại các quỹ đầu tư, Sở giao dịch chứng khoán, công ty chứng khoán, trung tâm lưu ký chứng khoán.
 • Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh: nhân viên phòng chức năng liên quan đến tài chính, kế toán tại các doanh nghiệp,
 • Các cơ quan hành chính nhà nước: Các sở ban ngành đặc thù như: Sở tài chính, sở kế hoạch và đầu tư, , bảo hiểm và các sở ban ngành khác có các vị trí liên quan đến tài chính kế hoạch.
 • Giảng viên các trường đại học, cao đẳng.
 • Tự lập ra công ty tư vấn tài chính, tự đầu tư trên thị trường tài chính.

3. CHUẨN ĐẦU RA

3.1 Chuẩn kiến thức

 • Có kiến thức lý thuyết chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng; nắm vững kỹ thuật và có kiến thức thực tế để có thể giải quyết các công việc phức tạp; tích luỹ được kiến thức nền tảng về các nguyên lý cơ bản, các quy luật tự nhiên và xã hội trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng để phát triển kiến thức mới và có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn; có kiến thức quản lý, điều hành, kiến thức pháp luật trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. 

3.2 Chuẩn kỹ năng

 • Kỹ năng vận dụng chuyên môn ứng dụng vào thực tiễn: Sinh viên phải vận dụng chuyên môn xử lý tốt các nghiệp vụ, có kỹ năng hoàn thành công việc phức tạp trong các tổ chức tín dụng, các doanh nghiệp, cơ quan hành chính Nhà nước có các hoạt động liên quan đến tài chính, có khả năng lập kế hoạch, chiến lược và tổ chức triển khai hiệu quả các nghiệp vụ liên quan đến ngân hàng và tài chính; Rèn luyện kỹ năng phân tích và dự báo các vấn đề liên quan đến Ngân hàng – Tài chính, rèn luyện kỹ năng ra quyết định trên thị trường tài chính, hoạt động tín dụng và quyết định tài chính trong tổ chức; Có năng lực nghiên cứu, hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng; có năng lực dẫn dắt chuyên môn để xử lý những vấn đề quy mô địa phương và vùng miền; thông qua thực tập nghề nghiệp.
 • Kỹ năng bổ trợ chuyên môn: Sinh viên có kỹ năng sử dụng ngoại ngữ để đọc, dịch, hiểu các báo cáo trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, có thể giao tiếp cơ bản bằng tiếng anh, xử lý các tình huống chuyên môn cơ bản bằng tiếng anh. Có khả năng làm chủ các phần mềm hỗ trợ trong lĩnh vực tài chính, sử dụng thành thạo các công cụ tin văn phòng, sử dụng được các công cụ thống kê, phân tích, mô tả cơ bản phục vụ cho công việc liên quan đến tài chính – ngân hàng.
 • Kỹ tương tác: Sinh viên tốt nghiệp có kỹ năng giao tiếp tốt bằng ngôn ngữ và phi ngôn ngữ, có khả năng thuyết trình trước tập thể, có khả năng duy trì và tạo lập các mối quan hệ, quản lý được thời gian, biết phản biện và tổ chức công việc, biết khởi nghiệp một hoạt động kinh doanh.
 • Kỹ năng tự nâng cao năng lực cá nhân: Sinh viên tốt nghiệp có khả năng tự học, tự nghiên cứu, tìm tỏi học hỏi, phát triển kiến thức mới để đáp ứng nhu cầu công việc và tiếp tục học ở cấp độ cao hơn.

3.3 Phẩm chất đạo đức

 • Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành tài chính ngân hàng phải có phẩm chất, tư tưởng chính trị tốt, có nhận thức cao về đạo đức nghề nghiệp.

3.4 Năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm

 • Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ đã được đào tạo; có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau; tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ thông thường và một số vấn đề phức tạp về mặt kỹ thuật; có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể; có năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn ở quy mô vừa và nhỏ.

4. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Share for UTB