1. GIỚI THIỆU CHUNG

Chương trình nhằm đạo tạo ra các cử nhân kế toán (kế toán doanh nghiệp, kế toán hành chính sự nghiệp và kế toán tổng hợp) theo hướng tăng cường ứng dụng thực hành, có phẩm chất đạo đức, chính trị tốt, có tác phong và thái độ làm việc chuyên nghiệp, có kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ và kỹ năng mềm cần thiết đáp ứng được các yêu cầu công việc trong lĩnh vực tài chính kế toán.

2. CƠ HỘI VIỆC LÀM

Sinh viên sau khi ra trường có thể đảm nhiệm nhiều vị trí, vai trò khác nhau để làm những công việc liên quan đến tài chính kế toán và các công việc khác trong các doanh nghiệp, trong đơn vị HCSN, đơn vị xã, phường, thị trấn, hợp tác xã và các tổ chức khác hoặc tự khởi sự kinh doanh, lập nghiệp trong lĩnh vực kinh tế. Cụ thể như:

 • Đảm nhận các vị trí kế toán tương ứng với các phần hành: Kế toán vật tư, Kế toán TSCĐ, Kế toán thuế, Kế toán thanh toán, Kế toán tiền lương, Kế toán tổng hợp, Kế toán trưởng tại các đơn vị như: Doanh nghiệp kinh doanh thương mại, Danh nghiệp sản xuất, Doanh nghiệp xây lắp, Doanh nghiệp thương mại, dịch vụ,  đơn vị hành chính sự nghiệp, hợp tác xã, đơn vị xã, phường, thị trấn và các tổ chức khác.
 • Người học có thể đảm nhận các vị trí khác nhau tại Phòng Tài chính, Phòng Kinh doanh của đơn vị.
 • Ngoài ra, người học có thể tự mở làm dịch vụ Kế toán, tư vấn tài chính, kiểm toán, phân tích kinh doanh cho các tổ chức, đơn vị trên.

3. CHUẨN ĐẦU RA

3.1 Chuẩn kiến thức

 • Thứ nhất, có kiến thức lý thuyết toàn diện, chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính kế toán. Đồng thời, có kiến thức thực tế vững chắc để có thể giải quyết các công việc phát sinh trong thực tế trong lĩnh vực tài chính kế toán.
 • Thứ hai, có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật thông qua khối lượng kiến thức cung cấp từ các học phần đại cương và cơ sở ngành, trong đó người học có kiến thức về pháp luật trong tài chính và kế toán như: Nắm vững kiến thức về Luật và Chế độ, chính sách tài chính, kế toán hiện hành. Đồng thời, có kiến thức về đạo đức nghề nghiệp trong lĩnh vực tài chính kế toán.
 • Thứ ba, có kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc thông qua kiến thức cung cấp từ các học phần tin học, các học phần cần ứng dụng phần mềm và tìm kiếm tri thức từ công cụ công nghệ thông tin.
 • Thứ tư, có kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức và giám sát quá trình thực hiện công việc trong lĩnh vực tài chính kế toán và lĩnh vực công việc khác trong đơn vị.

3.2 Chuẩn kỹ năng

 • Có kỹ năng vận dụng chuyên môn ứng dụng thực tiễn: Người học đạt được các kỹ năng nghề nghiệp cơ bản đối với ngành kế toán như: Kỹ năng tổ chức, phân công công việc; tổ chức hệ thống chứng từ, hệ thống tài khoản kế toán; tổ chức hệ thông sổ kế toán và báo cáo tài chính. Có kỹ năng đọc, hiểu và truyền đạt các văn bản liên quan đến lĩnh vực tài chính kế toán.
 • Có các kỹ năng bổ trợ chuyên môn: Đạt được kỹ năng ngoại ngữ và kỹ năng tin học đáp ứng nhu cầu công việc, sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán; biết viết và trình bày báo cáo; biết ứng dụng công nghệ thông tin để tìm kiếm tài liệu, các văn bản, quy định hiện hành liên quan đến lĩnh vực tài chính kế toán;
 • Có kỹ năng tương tác: Người học đạt được kỹ năng cơ bản làm việc nhóm, làm việc độc lập; biết xây dựng và phát triển mối quan hệ với tập thể, có kỹ năng giao tiếp, ứng xử cần thiết, biết thuyết trình, thuyết phục người nghe, phản biện, giải quyết tình huống và các vấn đề liên quan lĩnh vực tài chính kế toán và lĩnh vực khác trong mọi tổ chức kinh tế xã hội.
 • Có kỹ năng tự nâng cao năng lực cá nhân: Người học có khả năng tự học, tự nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn dựa trên những kiến thức nền tảng đã được trang bị. Có khả năng tự phát hiện, xét đoán và giải quyết các vấn đề phát sinh trong hoạt động tài chính kế toán và các hoạt động khác của đơn vị.

3.3 Phẩm chất đạo đức

 • Chương trình xây dựng nhằm đào tạo ra những cử nhân trình độ Đại học kế toán có phẩm chất, tư tưởng chính trị tốt, có nhận thức cao về đạo đức nghề nghiệp.
 • Chương trình nhằm đào tạo ra các cử nhân có thái độ tích cực, đam mê cống hiến nghề nghiệp kế toán, chủ động sáng tạo trong học tập và giải quyết các công việc trong thực tiễn sau khi tốt nghiệp ra trường, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, tuân thủ quy định tài chính kế toán theo Luật và Chế độ, chính sách hiện hành.

3.4 Năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm

 • Có năng lực tổ chức thực hiện công việc và chịu trách nhiệm về kết quả công việc, tự chủ được công việc và có thể hướng dẫn cho người khác làm công việc chuyên môn về tài chính kế toán. Có thể định hướng, ra kết luận chuyên môn về tài chính kế toán, bảo vệ kết quả chuyên môn và quan điểm về kế toán. Có khả năng điều hành, điều phối công việc, phát huy trí tuệ tập thể. Có năng lực đánh giá, cải thiện hiệu quả công việc kế toán và công việc khác trong đơn vị.

4. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Share for UTB