Thực hiện Kế hoạch số 11-KH/ĐU ngày 04/12/2020 của Đảng ủy Trường Đại học Tây Bắc về tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho cán bộ Đoàn cơ sở, từ ngày 12-14/12/2020 tại Hội trường A2, Trường Đại học Tây Bắc, Ban Chấp hành Đảng ủy đã tổ chức lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho 234 cán bộ đoàn là giảng viên, sinh viên đang giảng dạy và học tập tại các Chi đoàn cơ sở.

Quang cảnh Hội trường, lớp bồi dưỡng. 

Đến dự và chỉ đạo lớp học, phía Hội đồng trường có TS. Đoàn Đức Lân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; các báo cáo viên là Trưởng, Phó các phòng, ban, khoa; Đối tượng tham gia học tập bao gồm Ban Chấp hành Đoàn Trường, Ban Chấp hành Liên Chi đoàn, Ban Chấp hành các Chi đoàn, chuyên viên Văn phòng Đoàn. 

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, TS. Đoàn Đức Lân đã tuyên bố lý do, ý nghĩa, mục đích của lớp học nhằm giúp cho cán bộ Đoàn nắm được những nội dung cơ bản của các chuyên đề lý luận chính trị; củng cố lập trường, quan điểm chính trị, niềm tin thắng lợi vào công cuộc đổi mới, khả năng vận dụng quan điểm, đường lối của Đảng trong xây dựng và củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội và xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn vững mạnh. Đồng thời, đồng chí cũng nêu lên sự cần thiết về công tác phát triển Đảng trong thời kỳ hiện nay; công tác bồi dưỡng, giáo dục về lý tưởng cách mạng, ý chí phấn đấu đối với thế hệ trẻ là một khâu trọng yếu trong công tác xây dựng phát triển đội ngũ đảng viên ưu tú, góp phần tăng tính hiệu quả trong công tác lãnh đạo quần chúng nhân dân, gìn giữ và bảo vệ tổ quốc. Tính ưu việt của hệ thống chính trị của nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa hiện nay,… 

Sau phần khai mạc, các đồng chí báo cáo viên thực hiện báo cáo các chuyên đề theo tuần tự được phân công như sau: 

  1. Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam do TS. Dương Văn Mạnh - Trưởng phòng Công tác chính trị - Quản lý người học thực hiện;
  2. Đảng Cộng sản Việt Nam - Người tổ chức và lãnh đạo nhân dân những thắng lợi vĩ đại do đồng chí Cao Thị Hạnh, giảng viên Khoa Cơ sở thực hiện;
  3. Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay do đồng chí Hoàng Phúc - Trưởng khoa Khoa Cơ sở thực hiện;
  4. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên Việt Nam do đồng chí Vũ Tiến Thuận - Phó Bí thư, Phụ trách Đoàn trường thực hiện;
  5. Đoàn viên phấn đấu trở thành lực lượng xung kích cách mạng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa do đồng chí Nguyễn Ngọc Duy, Phó Bí thư Đoàn trường thực hiện;
  6. Thanh niên Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế do đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nhung, Phó Bí thư Đoàn trường thực hiện.

Trải qua 02 ngày làm việc nghiêm túc trong việc thực hiện các chuyên đề báo cáo và học tập, lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của Trường Đại học Tây Bắc năm 2020 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Ban Tổ chức đã cho các cán bộ đoàn tham gia lớp học làm bài thu hoạch để làm cơ sở cho việc cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành lớp bồi dưỡng.

Một số hình ảnh tại Hội trường, lớp bồi dưỡng:

TS. Đoàn Đức Lân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường phát biểu khai mạc.

TS. Dương Văn Mạnh - Trưởng phòng CTCT-QLNH, thực hiện báo cáo chuyên đề số 01.

Share for UTB