Đăng ký trực tuyến các lớp bồi dưỡng giáo viên Tin học dạy môn Tin học và Công nghệ ở Tiểu học, giáo viên THCS dạy môn Khoa học Tự nhiên, giáo viên THCS dạy môn Lịch sử và Địa lý

Giáo viên và các cá nhân có nhu cầu có thể đăng ký và nộp hồ sơ trực tuyến theo biểu mẫu dưới đây.

Đăng ký tại đây

Share for UTB