Tin - Bài - Ảnh

Thông báo

04
4-2019

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2019 CỦA TỔNG CỤC THỐNG KÊ

----------------------------------------------------------
12
3-2019

THÔNG BÁO V/V TUYỂN SINH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2019

----------------------------------------------------------
08
3-2019

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2019

----------------------------------------------------------
12
3-2019

THÔNG BÁO V/V TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2019

----------------------------------------------------------
20
3-2019

QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT DANH MỤC NHIỆM VỤ KH&CN CẤP CƠ SỞ NĂM 2019

----------------------------------------------------------
14
3-2019

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI ẢNH "TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC TRONG TÔI" NĂM 2019

----------------------------------------------------------
27
3-2019

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ CÔNG TÁC VÌ SỰ TIẾN BỘ PHỤ NỮ NĂM 2019

----------------------------------------------------------
26
3-2019

QUYẾT ĐỊNH V/V CHI TRẢ HỌC BỔNG THÁNG 03, THÁNG 04 NĂM 2019 ĐỐI VỚI 382 LHS NƯỚC CHDCND LÀO

----------------------------------------------------------