TRA CỨU KẾT QUẢ THI

Kỳ thi tuyển sinh liên thông ngành Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non năm 2022

Số báo danh có dạng XX.YYY trong đó XX là ngành học và YYY là số thứ tự.

TRA CỨU THEO HỌ TÊN VÀ NGÀY SINH