In bài này

1. GIỚI THIỆU CHUNG

Đào tạo ra các cử nhân trình độ Đại học Tài chính – Ngân hàng có kỹ năng nghề nghiệp thành thạo, vận dụng và phát triển tốt các kỹ năng mềm, kỹ năng tự học phát triển bản thân, có phẩm chất đạo đức tốt để có thể hành nghề trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng tại các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp kinh doanh, cơ quan hành chính nhà nước.

2. CƠ HỘI VIỆC LÀM

3. CHUẨN ĐẦU RA

3.1 Chuẩn kiến thức

3.2 Chuẩn kỹ năng

3.3 Phẩm chất đạo đức

3.4 Năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm

4. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Share for UTB