In bài này

1. GIỚI THIỆU CHUNG

Sau khi học xong chương trình, người học đạt trình độ cử nhân về khoa học lịch sử và khoa học giáo dục, có kiến thức sâu rộng về khoa học cơ bản, có kiến thức vững chắc về khoa học giáo dục và biết kết hợp nhuần nhuyễn giữa hai khoa học nói trên để phục vụ tốt cho sự nghiệp đào tạo, đổi mới giáo dục hiện nay.

2. CƠ HỘI VIỆC LÀM

3. CHUẨN ĐẦU RA

3.1 Chuẩn kiến thức

3.2 Chuẩn kỹ năng

3.2.1. Kỹ năng nghề nghiệp

3.2.2. Kỹ năng mềm

3.3 Phẩm chất đạo đức

3.4 Năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm

4. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Share for UTB