In bài này

1. GIỚI THIỆU CHUNG

Đào tạo cử nhân ngành sư phạm tiếng Anh có kiến thức vững vàng về khoa học cơ bản và khoa học giáo dục, có kỹ năng sư phạm, có phẩm chất đạo đức và sức khỏe tốt nhằm đáp ứng những yêu cầu về đổi mới trong giáo dục hiện nay ở Việt Nam.

2. CƠ HỘI VIỆC LÀM

Cử nhân ngành Sư phạm tiếng Anh có thể đảm nhận các vị trí như: giáo viên tiếng Anh ở các trường trung học phổ thông và các cơ sở đào tạo tiếng Anh trong hệ thống giáo dục quốc dân; làm việc trong các lĩnh vực chuyên môn khác yêu cầu về kiến thức văn hóa, xã hội và khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh. 

3. CHUẨN ĐẦU RA

3.1 Chuẩn kiến thức

3.1.1. Khối kiến thức chung

3.1.2. Khối kiến thức chung theo lĩnh vực

3.1.3. Khối kiến thức chung của khối ngành

3.1.4. Khối kiến thức chung của nhóm ngành

3.1.5. Khối kiến thức liên quan trực tiếp và mang tính đặc thù của ngành học

3.2 Chuẩn kỹ năng

3.2.1. Kỹ năng nghề nghiệp

3.2.2. Kỹ năng mềm

3.3 Phẩm chất đạo đức

3.4 Năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm

4. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Share for UTB