In bài này

1. GIỚI THIỆU CHUNG

Đào tạo kỹ sư Nông học có đầy đủ kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp. Biết cách chọn lựa cây trồng, gieo trồng, chăm sóc, bảo vệ cây trồng và kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp nhằm tạo ra các sản phẩm trồng trọt có năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh và hiệu quả kinh tế cao, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển nông nghiệp bền vững.

2. CƠ HỘI VIỆC LÀM

3. CHUẨN ĐẦU RA

3.1 Chuẩn kiến thức

3.2 Chuẩn kỹ năng

3.2.1. Kỹ năng nghề nghiệp

3.2.2. Kỹ năng mềm

3.3 Phẩm chất đạo đức

3.4 Năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm

4. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Share for UTB