In bài này

 1. CƠ HỘI VIỆC LÀM

2. CHUẨN ĐẦU RA

2.1 Chuẩn kiến thức

2.1.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương

2.1.2. Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành

2.1.3. Luận văn

2.2 Chuẩn kỹ năng

2.2.1. Kỹ năng chuyên môn

2.2.2. Ngoại ngữ

2.3 Phẩm chất đạo đức

2.4 Năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm

3. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Share for UTB