In bài này

 1. CƠ HỘI VIỆC LÀM

2. CHUẨN ĐẦU RA

2.1 Chuẩn kiến thức

2.1.1. Khối kiến thức chung

2.1.2. Khối kiến thức chung theo lĩnh vực

2.1.3. Kiến thức chung của khối ngành

2.1.4. Khối kiến thức chung của nhóm ngành

2.1.5. Khối kiến thức ngành và bổ trợ

2.1.6. Luận văn

2.2 Chuẩn kỹ năng

2.2.1. Kỹ năng nghề nghiệp

2.2.2. Kỹ năng mềm

2.3 Phẩm chất đạo đức

2.4 Năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm

3. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Share for UTB