In bài này

1. GIỚI THIỆU CHUNG

Đào tạo cử nhân Công nghệ thông tin (CNTT) có đủ sức khỏe, có kiến thức vững chắc và năng lực chuyên môn cao đáp ứng yêu cầu của quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Có phẩm chất chính trị, đạo đức, có khả năng tự học, tự nghiên cứu nhằm đạt được những trình độ cao hơn để nghiên cứu, giảng dạy và làm việc tại các cơ quan, các Viện nghiên cứu và các công ty liên quan đến lĩnh vực Công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin. Giúp cho sinh viên nhận thức rõ về việc đóng góp cho sự phát triển quốc gia và kinh tế toàn cầu.

2. CƠ HỘI VIỆC LÀM

3. CHUẨN ĐẦU RA

3.1 Chuẩn kiến thức

 3.1.1. Khối kiến thức chung

3.1.2. Khối kiến thức chung theo lĩnh vực

3.1.3. Khối kiến thức chung của khối ngành

3.1.4. Khối kiến thức chung của nhóm ngành

3.1.5. Khối kiến thức liên quan trực tiếp và mang tính đặc thù của ngành học

3.2 Chuẩn kỹ năng

3.2.1. Kỹ năng nghề nghiệp

3.2.2. Kỹ năng mềm

3.3 Phẩm chất đạo đức

3.3.1. Phẩm chất đạo đức cá nhân

3.3.2. Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp

3.3.3. Phẩm chất đạo đức xã hội

3.4 Năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm

3.4.1. Năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ đã được đào tạo

3.4.2. Năng lực tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau

3.4.3. Năng lực tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ

3.4.4. Năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể

3.4.5. Năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn

4. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Share for UTB