In bài này

1. GIỚI THIỆU CHUNG

Đào tạo giáo viên có trình độ đại học ngành sư phạm Toán, có đủ năng lực về chuyên môn nghiệp vụ, có đạo đức và sức khỏe tốt đáp ứng được những yêu cầu đổi mới giáo dục.

2. CƠ HỘI VIỆC LÀM

3. CHUẨN ĐẦU RA

3.1 Chuẩn kiến thức

3.1.1. Khối kiến thức chung

3.1.2. Khối kiến thức chung theo lĩnh vực

3.1.3. Khối kiến thức chung của khối ngành

3.1.4. Khối kiến thức chung của nhóm ngành 

3.1.5. Khối kiến thức liên quan trực tiếp và mang tính đặc thù của ngành học

3.2 Chuẩn kỹ năng

3.2.1. Kỹ năng nghề nghiệp

3.2.2. Kỹ năng mềm

3.3 Phẩm chất đạo đức

3.4 Năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm

4. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Share for UTB