In bài này

1. GIỚI THIỆU CHUNG

Chương trình nhằm đạo tạo ra các cử nhân kế toán (kế toán doanh nghiệp, kế toán hành chính sự nghiệp và kế toán tổng hợp) theo hướng tăng cường ứng dụng thực hành, có phẩm chất đạo đức, chính trị tốt, có tác phong và thái độ làm việc chuyên nghiệp, có kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ và kỹ năng mềm cần thiết đáp ứng được các yêu cầu công việc trong lĩnh vực tài chính kế toán.

2. CƠ HỘI VIỆC LÀM

Sinh viên sau khi ra trường có thể đảm nhiệm nhiều vị trí, vai trò khác nhau để làm những công việc liên quan đến tài chính kế toán và các công việc khác trong các doanh nghiệp, trong đơn vị HCSN, đơn vị xã, phường, thị trấn, hợp tác xã và các tổ chức khác hoặc tự khởi sự kinh doanh, lập nghiệp trong lĩnh vực kinh tế. Cụ thể như:

3. CHUẨN ĐẦU RA

3.1 Chuẩn kiến thức

3.2 Chuẩn kỹ năng

3.3 Phẩm chất đạo đức

3.4 Năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm

4. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Share for UTB