In bài này

1. GIỚI THIỆU CHUNG

Chương trình đào tạo Quản trị kinh doanh được thiết kế nhằm mục tiêu giúp người học sau khi ra trường có tư duy kinh tế, kinh doanh và quản lý một cách khoa học, hệ thống; hiểu biết sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực kinh doanh và quản lý; có khả năng làm việc ở môi trường trong nước và quốc tế. Có khả năng tạo lập, tổ chức, quản lý, điều hành, phát triển thực tế hoạt động kinh doanh và quản lý trên cơ sở hệ thống lý thuyết và thực tiễn được trang bị. Có tác phong và thái độ làm việc chuyên nghiệp, trách nhiệm, nhiệt tình và hòa đồng; có khả năng làm việc nhóm; nhận thức được các vấn đề về văn hóa, dân tộc trong các hoạt động kinh tế, kinh doanh.

2. CƠ HỘI VIỆC LÀM

3. CHUẨN ĐẦU RA

3.1 Chuẩn kiến thức

3.2 Chuẩn kỹ năng

3.2.1. Kỹ năng nghề nghiệp

3.2.2. Kỹ năng mềm

3.3 Phẩm chất đạo đức

3.4 Năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm

4. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Share for UTB