In bài này
Phạm Thị Vân Anh
Chuyên mục: Tin tức

Thực hiện Kế hoạch số 26-KH/ĐU ngày 06 tháng 5 năm 2021 của Đảng uỷ Trường Đại học Tây Bắc về “Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, trong bối cảnh dịch bệnh Covid vẫn diễn biến phức tạp và sự cần thiết phải triển khai kịp thời Nghị quyết Đại hội Đảng tới toàn thể đảng viên, ngày 11 tháng 6 năm 2021, chi bộ Khoa Kinh tế đã tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến Học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Hoàng Xuân Trọng, Bí thư Chi bộ Khoa Kinh tế phát biểu tại Hội nghị

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Nhà trường lần thứ XXIII và tình hình thực tiễn, hội nghị đã phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tới các đồng chí đảng viên trong Chi bộ; rà soát, điều chỉnh Chương trình hành động của Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023.

Tham dự và chủ trì Hội nghị có đ/c Hoàng Xuân Trọng - Bí thư Chi bộ, các đồng chí trong Chi ủy và toàn thể đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ. Các báo cáo viên tham dự Hội nghị là: Đ/c Hoàng Xuân Trọng - Bí thư Chi bộ; Đ/c Đoàn Thanh Hải - Phó Bí thư Chi bộ, Đ/c Vũ Thị Sen - Chi uỷ viên. Khách mời tham dự hội nghị gồm có: Đ/c Lê Thị Hiệp – Bí thư chi đoàn GVCB; Đ/c Lã Thị Bích Ngọc – Ủy viên Ban chấp hành chi đoàn GVCB; Đ/c Đỗ Thị Thu Hiền – Bí thư Liên chi đoàn Khoa Kinh tế, Đảng viên.

Mở đầu Hội nghị, đồng chí Hoàng Xuân Trọng phát biểu khai mạc và định hướng chương trình Hội nghị gồm 3 báo cáo chính đó là: “Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, “Báo cáo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025” và “Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương khoá XII về công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng”.

Tiếp theo chương trình, đồng chí Đoàn Thanh Hải trình bày “Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Bản báo cáo đã tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII gắn với việc đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển) năm 2011. Đồng thời, bản báo cáo đã đề ra 12 định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030, 6 nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ Đại hội XIII, 3 đột phá chiến lược.

Hội nghị được nghe đ/c Hoàng Xuân Trọng báo cáo” Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025” với nhiều thông tin quan trọng về tình hình phát triển của đất nước ở mọi mặt.

Tiếp đến là Chuyên đề Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương khoá XII về công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng do đ/c Vũ Thị Sen trình bày. Nội dung báo cáo gồm hai phần: Phần một là “Tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ XIII” và phần hai là “Tổng kết công tác thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII”.

Hội nghị cũng ghi nhận nhiều ý kiến trao đổi thảo luận, thể hiện sự quan tâm của các đồng chí Đảng viên tới Nghị quyết Đại hội và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Bế mạc Hội nghị, đ/c Hoàng Xuân Trọng đã tổng kết, đánh giá kết quả của Hội nghị. Có thể nói, hội nghị “Học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” là một dịp sinh hoạt chính trị bổ ích của đảng viên Khoa Kinh tế. Trên cơ sở kết quả của Hội nghị, Chi bộ có cơ sở để rà soát, điều chỉnh chương trình hành động nhiệm kỳ 2020-2023 cho phù hợp. Những nội dung tiếp thu được tại Hội nghị chắc chắn sẽ làm thay đổi nhận thức của các Đảng viên theo hướng tích cực, chủ động, đón bắt thời cơ, phát huy hết khả năng của mình để thực hiện tốt các nhiệm vụ được Đảng bộ, Nhà trường và Khoa giao phó.

Share for UTB