08072020Thứ 6
Last updateThứ 2, 03 08 2020 2pm

BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC - QUYẾT TÂM CHÍNH TRỊ CỦA ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC NHIỆM KỲ 2020-2025

0
0
0
s2smodern
powered by social2s

BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC - QUYẾT TÂM CHÍNH TRỊ CỦA ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC NHIỆM KỲ 2020-2025

(Báo cáo tham luận tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ trường Đại học Tây Bắc lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025)

Phạm Minh Thông
Bí thư Chi bộ BĐCL&TTPC

Kính thưa Quý vị đại biểu, khách quý; Kính thưa Đoàn chủ tịch Đại hội.

Tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Tây Bắc, Chi bộ BĐCL&TTPC chúng tôi xin đóng góp ý kiến tham luận về một số nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo công tác bảo đảm chất lượng (BĐCL) của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhìn nhận lại chặng đường phát triển của Trường Đại học Tây Bắc từ khi thành lập đến nay, chúng ta có thể khẳng định: Trong nửa cuối của nhiệm kỳ 2015-2020, công tác BĐCL được Nhà trường quan tâm đặc biệt bằng chính sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, ưu tiên các nguồn lực triển khai thực hiện các hoạt động BĐCL một cách chính quy và bài bản nhất, được đông đảo cán bộ, giảng viên đồng tình ủng hộ. Chính vì vậy, kết quả BĐCL các hoạt động chính yếu đã có bước tiến vượt bậc kể từ khi Trường triển khai tự đánh giá chất lượng cấp cơ sở giáo dục năm 2018, theo tiêu chuẩn chất lượng của Bộ GDĐT, tiệm cận với tiêu chuẩn chất lượng hiện đại của Mạng lưới các trường đại học hàng đầu khu vực Đông Nam Á (AUN-QA).

106248198 1575842095910783 6964472601644366024 n

Đ/c Phạm Minh Thông - Bí thư chi bộ Bảo đảm chất lượng & Thanh tra pháp chế

Báo cáo tham luận tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ trường Đại học Tây Bắc lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngay sau khi tiếp cận với bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục, chúng ta đã kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế và những khoảng trống trong thực trạng hoạt động của Trường, so với yêu cầu BĐCL, để kịp thời xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế, để cải tiến chất lượng hoạt động một cách toàn diện, song song với quá trình tự đánh giá. Đây là một quá trình cải biến, làm thay đổi Nhà trường theo những chuẩn mực chất lượng tiên tiến, trong lộ trình thực hiện mục tiêu chiến lược, tầm nhìn và sứ mệnh của giai đoạn phát triển mới, mặc dù, trong quá trình này, chúng ta đã phải trải qua rất nhiều khó khăn và thách thức, từ nhận thức đến hành động, để có được những kết quả khai phóng đang hiện hữu. Đó là, kể từ năm 2018, Nhà trường đã tiến hành hàng loạt các hoạt động BĐCL có tính chiến lược như: Khâu đột phá đầu tiên là việc tổ chức rà soát, điều chỉnh kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại học Tây Bắc giai đoạn 2018-2023 và tầm nhìn đến 2030, trong đó xác định lại sứ mệnh, tầm nhìn, hệ thống các giá trị cốt lõi và điều chỉnh lại các mục tiêu chiến lược phù hợp với xu thế phát triển mới của giáo dục đại học với không ít khó khăn, thách thức. Kèm theo đó, Trường đã ban hành các kế hoạch chiến lược thành phần giai đoạn 2018-2023 và tầm nhìn đến 2030 đối với các hoạt động chính yếu, có đầy đủ các chỉ số thực hiện cụ thể theo từng năm trong lộ trình của giai đoạn phát triển, bao gồm: Kế hoạch chiến lược về công tác đào tạo; Kế hoạch chiến lược về công tác NCKH; Kế hoạch chiến lược phát triển và sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính, CSVC; Kế hoạch chiến lược phát triển đội ngũ, hoàn thiện tổ chức, bộ máy, biên chế; Kế hoạch chiến lược phát triển kết nối và phục vụ cộng đồng; Kế hoạch chiến lược BĐCL giai đoạn 2018-2023 và tầm nhìn chất lượng đến năm 2023. Nhà trường đã thiết lập được một Hệ thống BĐCL nội bộ rất căn bản, theo mô hình chất lượng AUN-QA, có mạng lưới nhân sự ở tất cả các đơn vị, trong đó có nhiều cán bộ, giảng viên được đào tạo, tập huấn kiến thức, kỹ năng về BĐCL; chúng ta đã trích cực nghiên cứu xây dựng được một hệ thống tài liệu, văn bản hướng dẫn, các quy định về hoạt động, quy trình, thủ tục BĐCL và kế hoạch quản lý thông tin BĐCL một cách khoa học và khả thi. Tất cả các tài liệu BĐCL được biên tập đầy đủ thành cuốn Sổ tay BĐCL của Trường. Hệ thống BĐCL nội bộ này sẽ bảo đảm cho việc thực hiện vai trò và trách nhiệm, trách nhiệm giải trình để thực hiện các mục tiêu chiến lược và các yêu cầu BĐCL của Trường.

Quá trình triển khai công tác tự đánh giá và cải tiến chất lượng vừa qua đã thúc đẩy việc cải tiến chất lượng toàn bộ các hoạt động của Trường: Toàn thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên bước đầu nhận thức rõ ý nghĩa và trách nhiệm đối với yêu cầu cấp thiết phải cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục; Hội đồng Trường được thành lập và nhanh chóng triển khai nhiệm vụ quản trị Trường theo mô hình quản trị tiên tiến; các đơn vị chức năng được kiện toàn và sắp xếp lại theo hướng tinh giản đầu mối, xác định lại chức năng, nhiệm vụ bảo đảm hiệu quả hoạt động; công tác cán bộ bộ được thực hiện theo quy trình và tiêu chuẩn minh bạch; toàn bộ hệ thống văn bản quản lý nội bộ thiết yếu được rà soát và bổ sung đầy đủ; sự phối hợp, hợp tác trong thực thi nhiệm vụ giữa các đơn vị được cải thiện; chuẩn đầu ra và các chương trình giảng dạy, hệ thống giáo trình, tài liệu được các đơn vị đào tạo chủ động rà soát, điều chỉnh, bổ sung và cập nhật; hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng được thực hiện có tính hệ thống dưới sự điều phối của bộ phận chuyên trách. Có thể nhận rõ, Trường đại học của chúng ta đang thay đổi, mọi hoạt động đều được chỉnh trang, dần đi vào nền nếp chất lượng. Cho đến nay Trường Đại học Tây Bắc đã sẵn sàng mời tổ chức kiểm định đánh giá ngoài cấp CSGD. Chúng ta tin tưởng, với sự cố gắng nỗ lực đó, Trường ta hoàn toàn đạt tiêu chuẩn chất lượng cấp cơ sở giáo dục để tự tin tiếp tục triển khai tự đánh giá và cải tiến chất lượng các chương trình đào tạo hiện có theo đúng tinh thần BĐCL.

Kính thưa Đại hội! Những kết quả bước đầu trong công tác BĐCL nói trên là vô cùng quan trọng để tiếp tục triển khai thực hiện mục tiêu chiến lược đầy tham vọng của Trường là: “Giai đoạn 2018-2023 tất cả các chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc gia, trong đó có ít nhất 05 chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế theo tiêu chuẩn chất lượng AUN-QA; Trường Đại học Tây Bắc đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc gia. Đến năm 2030 tất cả các chương trình đào tạo đạt chất lượng quốc tế theo tiêu chuẩn chất lượng AUN-QA, và Trường Đại học Tây Bắc đạt tiêu chuẩn chất lượng AUN-QA, xếp hạng nhất trong nhóm các trường đại học Việt Nam theo định hướng ứng dụng.” Đây là mục tiêu chiến lược về chất lượng giáo dục của Trường, bao trùm lên toàn bộ các mục tiêu chiến lược về hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, kết nối và phục vụ cộng đồng và các hoạt động hỗ trợ khác. Mục tiêu và tầm nhìn chất lượng này bảo đảm cho Trường Đại học Tây Bắc xác lập được vị thế quan trọng trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, bằng chính chất lượng giáo dục của mình. Để đạt được mục tiêu chiến lược nêu trên, Chi bộ BĐCL&TTPC xin đề xuất với Đại hội cần tiếp tục lãnh đạo thực hiện một số nhiệm vụ giải pháp sau đây trong nhiệm kỳ 2020-2025:

  1. Cần khẳng định trong Nghị quyết Đại hội, thể hiện rõ quyết tâm chính trị của tập thể Đảng bộ trong suốt nhiệm kỳ 2020-2025 là: “kiên định thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược về BĐCL giáo dục”. Đây không chỉ là ý chí chính trị, mà còn là trách nhiệm, tình cảm và đạo đức của các thế hệ nhà giáo trong tập thể Đảng bộ đối với sự phát triển Nhà trường, vừa tạo việc làm ổn định cho các thế hệ cán bộ, giảng viên hiện tại và tương lai yên tâm công tác tại Trường, vừa đóng góp xứng đáng, có trách nhiệm cao trong sự nghiệp đào tạo, phát triển nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH và hội nhập.
  2. Trong BĐCL cấp chiến lược: Cần nhanh chóng hoàn thiện mô hình quản trị, lãnh đạo, quản lý Trường theo mô hình quản trị tiên tiến, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đào tạo, phù hợp với xu hướng phát triển giáo dục đại học của khu vực và quốc tế. Cần xác lập và xử lý hài hòa mối quan hệ trong công tác lãnh đạo giữa Đảng ủy, Hội đồng Trường và Ban Giám hiệu, bảo đảm hiệu quả trong công tác lãnh đạo, quản lý. Bên cạnh đó, cần chú trọng đặc biệt đến công tác cán bộ, từ khâu giới thiệu, quy hoạch, bồi dưỡng kiến thức và năng lực lãnh đạo quản lý, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức công vụ và trách nhiệm nghề nghiệp, luôn coi cán bộ là gốc của công việc, bảo đảm cán bộ có đủ năng lực để chủ động BĐCL mọi nhiệm vụ đảm nhận. Ngoài ra, đối với cán bộ nắm giữ những vị trí then chốt, cần xem xét lựa chọn, sắp xếp, bồi dưỡng cán bộ trẻ, có triển vọng thành người có tâm, có tầm, được đào tạo cơ bản, có kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, tin học, có tư duy chiến lược, am hiểu về giáo dục đại học trong nước và thế giới, có kiến thức sâu sắc về lĩnh vực được phân công phụ trách. Vì, chỉ khi công tác lãnh đạo, quản lý có chất lượng tốt, thì việc quản trị chiến lược, hoạch định các kế hoạch chính sách, quy hoạch và phát triển các nguồn lực cho các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng mới có thể đáp ứng yêu cầu thực hiện mục tiêu chiến lược của Trường và thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược về BĐCL giáo dục, mới giúp Nhà trường phát triển.
  3. Tiếp tục phát triển và vận hành hiệu quả Hệ thống BĐCL nội bộ. Hệ thống BĐCL nội bộ đã thiết lập đủ để thực hiện BĐCL toàn bộ các hoạt động chính yếu. Tuy nhiên, cần tăng cường tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho mạng lưới nhân sự của Hệ thống; cần tiếp tục đầu tư kinh phí hoặc huy động các nguồn đầu tư hợp pháp để đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về BĐCL giáo dục đại học cho toàn thể cán bộ lãnh đạo, quản lý theo lộ trình phù hợp; thường xuyên giám sát, điều chỉnh các hoạt động BĐCL tại các đơn vị. Nếu tất cả các đơn vị thực sự chủ động BĐCL hoạt động do mình phụ trách thì văn hóa chất lượng trong Trường mới được duy trì bền vững.
  4. Tích cực đổi mới phương thức tổ chức đào tạo, nghiên cứu phát triển hệ thống các phương pháp đánh giá kết quả học tập của người học phù hợp, nhằm đánh giá được sự phù hợp giữa chương trình giảng dạy với chuẩn đầu ra và mức độ đạt được chuẩn đầu ra của người học. Khi Nhà trường đã bảo đảm đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và đội ngũ, đã xây dựng, rà soát chuẩn đầu ra một cách rõ ràng đối với từng ngành học, từng học phần/môn học, xác lập được bản đồ chương trình và ma trận kỹ năng đối với các chương trình đào tạo, liệu chúng ta có thể nghiên cứu đổi mới hình thức tổ chức đào tạo, áp dụng cơ chế “khoán chất lượng” cho từng giảng viên, cho bộ môn và khoa để bảo đảm rằng mọi sinh viên tốt nghiệp đều đạt được chuẩn đầu ra đã cam kết. Chất lượng đào tạo chính là việc Nhà trường cam kết rõ ràng với người học và thị trường lao động về chuẩn đầu ra của sinh viên tốt nghiệp và cung cấp cho xã hội sản phẩm đào tạo theo đúng những gì đã cam kết.
  5. Đẩy mạnh tiến độ tự đánh giá và kiểm định các chương trình đào tạo, tiến tới kiểm định theo tiêu chuẩn quốc tế một số chương trình đủ điều kiện đầu tư về các điều kiện BĐCL. Trên tinh thần tự chủ, tự chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo, các khoa/bộ môn cần chủ động đề xuất đánh giá các chương trình do đơn vị phụ trách; cần xem đây là cơ hội lớn để được tiếp cận các chuẩn mực chất lượng giáo dục đại học trong nước và thế giới, từ đó chủ động, tích cực cải tiến chất lượng theo chức năng đào tạo của khoa/bộ môn.
  6. Lãnh đạo Nhà trường cần tuyên bố rõ ràng và cam kết thực hiện bằng được chính sách chất lượng của Trường, từ đó tập trung phát triển nguồn lực và các phương thức tổ chức đào tạo nhằm đảm bảo cho mọi sinh viên tốt nghiệp đều đáp ứng chuẩn đầu ra đã cam kết.
  7. Đẩy mạnh công tác truyền thông về công tác giáo dục và đào tạo của Trường, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động, sự đồng thuận, tin tưởng của cán bộ lãnh đạo và các tầng lớp nhân dân địa phương đối với quyết tâm chính trị của Đảng bộ về đổi mới quản lý giáo dục và đào tạo, tập trung BĐCL, tiến tới thực hiện tự chủ đại học trong những năm tới, khi Trường được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng.
  8. Tăng cường truyền thông trong nội bộ Trường, bảo đảm cho các chủ trương đổi mới, các chính sách chất lượng, các quy định của ngành giáo dục và của Trường đều được tuyên truyền, phổ biến đến từng cán bộ, giảng viên và người lao động; tăng cường truyền thông, ghi nhận, thừa nhận gương người tốt, việc tốt và các đơn vị, cá nhân thực hành tốt trong quá trình BĐCL, tạo động lực và sự đồng thuận trong toàn Trường.
  9. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục. Thắt chặt kỷ cương học đường và nền nếp làm việc công sở tại các đơn vị bằng các chế tài đủ mạnh thông qua chính hệ thống quy chế, quy định đã được phổ biến, tuyên truyền thường xuyên tới các đơn vị.

Kính thưa Đại hội, trong vai trò chức năng lãnh đạo Chi bộ thực hiện nhiệm vụ chính trị về BĐCL, bằng tình cảm và trách nhiệm đối với đồng chí, đồng nghiệp và Nhà trường, Ban chi ủy chi bộ BĐCL&TTPC xin được bày tỏ quan điểm và tham kiến với Đại hội một số ý kiến trên đây để góp thêm giải pháp căn cơ công tác lãnh đạo của Đảng bộ, bằng mọi cách phải BĐCL giáo dục, giúp Nhà trường phát triển, dành được niềm tin yêu của lãnh đạo và nhân dân các tỉnh Tây Bắc, góp phần tích cực thực hiện Nghị quyết Nghị quyết số 29-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Chúng tôi mong ý kiến của Chi bộ được Đại hội ghi nhận.

Kính chúc các quý vị đại biểu, khách quý sức khỏe, hạnh phúc.

Chúc Đại hội thành công!