08052020Thứ 4
Last updateThứ 2, 03 08 2020 2pm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC TÍCH CỰC HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỰ ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ GIÁO DỤC

0
0
0
s2smodern
powered by social2s

Nhằm hoàn thiện công tác tự đánh giá cơ sở giáo dục giai đoạn 2015-2019 trên cơ sở các kết quả tự đánh giá giai đoạn 2013-2018 và kết quả khắc phục tồn tại, hạn chế sau quá trình tự đánh giá và đánh giá đồng cấp,Trường Đại học Tây Bắc đã và đang tích cực hoàn thiện công tác tự đánh giá để đăng ký kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục vào đầu Quý II năm 2020. Sau quá trình sắp xếp lại bộ máy tổ chức và kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý tại các đơn vị thuộc Trường, ngày 13/02/2020, Phòng Bảo đảm chất lượng và Thanh tra Pháp chế đã tham mưu cho Hiệu trưởng ký Quyết định kiện toàn Hội đồng tự đánh giá cơ sở giáo dục giai đoạn 2015-2019 và Ban Thư ký của Hội đồng. Hội đồng tự đánh giá có 21 thành viên và Ban thư ký có 30 thành viên được chia thành các nhóm chuyên trách thực hiện nhiệm vụ hoàn thiện tự đánh giá, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện đánh giá ngoài. Hội đồng đã thông qua Kế hoạch hoàn thiện công tác tự đánh giá giai đoạn 2015-2019. Theo đó, nhiệm vụ chính của Hội đồng và các nhóm công tác chuyên trách là rà soát Báo cáo tự đánh giá giai đoạn 2013-2018 để xây dựng báo cáo tự đánh giá giai đoạn 2015-2019. Đó là việc bổ sung thêm các nội dung đánh giá của năm 2019; thu thập, bổ sung thêm các thông tin, minh chứng theo khuyến nghị của báo cáo đánh giá đồng cấp; bổ sung các kết quả cải tiến chất lượng năm 2019 theo kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế sau đánh giá đồng cấp.

Việc hoàn thiện công tác tự đánh giá cơ sở giáo dục lần này cũng là dịp triển khai thực hiện kịp thời Hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học với những điểm mới điều chỉnh tại Công văn số 1668/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2019 của Cục Quản lý chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhằm phù hợp với thực tiễn và thống nhất giữa các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục.

Trong quá trình hoàn thiện tự đánh giá và chuẩn bị đánh giá ngoài, Nhà trường tiếp tục đẩy mạnh cải tiến, nâng cao chất lượng toàn bộ các hoạt động gồm: hoàn thiện chỉnh sửa Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường, trong đó chú trọng cụ thể hóa vai trò, trách nhiệm và trách nhiệm giải trình của Hội đồng Trường theo Luật Giáo dục Đại học năm 2018; xác định rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị sau khi kiện toàn, sắp xếp lại bộ máy tổ chức; rà soát, chỉnh sửa, bổ sung, hệ thống hóa toàn bộ hệ thống văn bản nội bộ trong quản lý điều hành; hoàn thiện mọi điều kiện cơ sở vật chất thiết yếu BĐCL đào tạo; nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật thông tin để đảm bảo hiệu quả của phương thức làm việc hợp tác trực tuyến của các nhóm công tác chuyên trách tự đánh giá, bảo đảm hoạt động của Hệ thống quản lý văn bản iOffice của Trường.

Theo kế hoạch, việc hoàn thiện công tác tự đánh giá hoàn thành trong Quý I năm 2020. Các nhóm công tác chuyên trách phải hoàn thành công tác tự đánh giá đối với các tiêu chuẩn được phân công từ ngày 17/02/2020 đến 08/03/2020. Từ 16/3 đến 24/3/2020 Nhà trường sẽ công bố toàn văn báo cáo tự đánh giá trong nội bộ Nhà trường để cán bộ, giảng viên, nhân viên, người học và các bên liên quan đóng góp ý kiến để hoàn thiện Báo cáo tự đánh giá. Trong tuần từ 25/03/2020 đến 31/03/2020, Nhà trường sẽ lại công văn đăng ký đánh giá ngoài với tổ chức kiểm định; gửi lại Báo cáo tự đánh giá và công văn báo cáo Cục Quản lý Chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo; liên hệ với tổ chức KĐCLGD đề nghị thẩm định báo cáo tự đánh và xem xét các phương án hoàn thiện có thể để được chấp thuận đánh giá ngoài; thực hiện các công tác chuẩn bị cho công tác kiểm định.

cttdgcsgd10.3.20

Ảnh 1: Cán bộ, chuyên viên Phòng Bảo đảm chất lượng và Thanh tra Pháp chế