07232018Thứ 2
Last updateThứ 2, 23 07 2018 12am
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
HƯỚNG DẪN, BIỂU MẪU XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2017 - 2018 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 968
THÔNG BÁO V/V ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KH&CN TỈNH SƠN LA NĂM 2018 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 451
THÔNG BÁO V/V TỔ CHỨC THI MÔN NĂNG KHIẾU ĐỂ XÉT TUYỂN NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT VÀ NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON NĂM 2017 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 842
CÔNG VĂN V/V ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA GIẢNG VIÊN VÀ BỘ MÔN Viết bởi Phòng TCCB Lượt xem: 869
THÔNG BÁO V/V ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2016 - 2017 Viết bởi Phòng TCCB Lượt xem: 864
PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017 (Dành cho thí sinh đăng ký xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập tại trường THPT) Viết bởi HĐTS Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 1645
THÔNG BÁO V/V TỔNG KẾT, ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ BÌNH XÉT CÁC DANH HIỆU THI ĐUA NĂM HỌC 2016 - 2017 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 383
ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG 5 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 856
THÔNG BÁO V/V SINH VIÊN NỢ HỌC PHÍ BỊ CẤM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN KỲ 2 NĂM HỌC 2016 - 2017 Viết bởi Phòng KTTC Lượt xem: 385
THÔNG BÁO V/V QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐI CÔNG TÁC NƯỚC NGOÀI CỦA CÁN BỘ GIẢNG VIÊN Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 961